Prognose

Prognosen om udviklingen i affaldsmængderne bygger på Randers Kommunes forventede befolkningstilvækst på 0.5 % årligt.

Prognosen forudsætter at udviklingen i affaldsmængderne er afkoblet fra den økonomiske udvikling, se figur 1. Figur 1 viser at affaldsmængden målt i kg pr. indbygger har været faldende i Randers Kommune siden 2008, selvom Region Midtjylland har haft en svag økonomisk vækst målt i BNP.  


Figur 1: Indvejede affaldsmængder fra Randers Kommune
             Kilde vækst: Danmarks statistik 2013


Den totale mængde affald i Randers Kommune bliver nu i 2013 vurderet til at være svagt stigende pga. den forventede befolkningstilvækst. I nedenstående tabel er fremskrivningen af affaldsmængderne justeret i forhold til affalds- og ressourceplanens initiativer.

Affaldsmængderne i prognosedelen omfatter affald fra husholdninger i Randers Kommune. Der er taget hensyn til en forventning om at erhvervsvirksomhederne i kommunen fortsat leverer ca. 15 % af affaldet til Randers Kommunes anlæg.

Prognose for udviklingen af husholdningsaffald


Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.

Mængden af affald til genbrug forventes at stige pga. bedre sortering og indsamling af organisk affald.

Mængden af affald til forbrænding forventes at falde pga. udsortering af organisk husholdningsaffald og bedre sortering.

Mængden til deponi forventes at falde med 150 tons årligt grundet affalds- og ressourceplanens initiativer.

Mængden af affald til særlig behandling forventes at være lettere stigende. Det skyldes dels befolkningstilvæksten og dels at flere affaldstyper, der tidligere blev deponeret, fremover vil gå til genanvendelse eller anden særlig behandling.