Indsatsområde 2

Hvorfor

Randers Kommune har særligt fokus på det brændbare affald, da der på nuværende tidspunkt findes store mængder genanvendelige ressourcer i det. Ifølge EUs Affaldsdirektiv skal kommunerne håndtere affaldet i overensstemmelse med Affaldshierakiet. Affaldshierakiet dikterer at det er bedre at genanvende end afbrænde affald.

Sandsynligvis vil der også være en økonomisk gevinst ved en bedre sortering. Kommunen betaler nemlig statsafgift for det affald der brændes og deponeres, men ikke for det affald som genanvendes. Desuden koster det penge at få affaldet brændt, hvorimod der er indtægter på meget af det genanvendelige affald.

Hvad vil vi opnå

I 2011 modtog Randers Affaldsterminal 15.092 tons til forbrænding. Målet er at halvere mængden af affald til forbrænding i 2018 i forhold til mængden fra 2011. Det betyder at mængden i 2018 max. må være 7546 tons.

Hvornår

2014-2018.

Økonomi

Udgiften til initiativerne vil være indenfor rammerne af budgettet for affaldsområdet, og vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde.

Initiativer

  • Indføre deklarationsordning for brændbart affald inden 2015.
  • Undersøge muligheden for at afsætte dele af det brændbare affald til genanvendelse, f.eks. flamingo.
  • Fokus på fraktionerne stort/ småt brændbart på genbrugspladserne i f.eks en måned.