Indsatsområde 1

Hvorfor

Vi ved at det brændbare erhvervsaffald indeholder store mængder genanvendelige ressourcer. Ifølge EUs Affaldsdirektiv skal kommunerne håndtere affaldet i overensstemmelse med Affaldshierakiet. Affaldshierakiet dikterer at det er bedre at genanvende end afbrænde affaldet. Det betyder at vi skal øge fokus på sortering og genanvendelse.

I dag skal alle kommunens virksomheder, der producerer dagrenovationslignende affald, være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning, jævnfør Randers Kommunes Affaldsregulativ. Derudover skal alt brændbart erhvervsaffald bortskaffes til Randers Affaldsterminal, hvor det omlastes, inden det bliver fragtet til forbrænding. Flere virksomheder har ønsket mulighed for at bortskaffe brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald som en samlet fraktion, som de på egen foranledning kan fragte direkte til forbrænding. Det vil forudsætte at virksomhederne har frasorteret alle genanvendelige ressourcer fra affaldet, herunder også organisk affald.

Hvad vil vi opnå

Vi ønsker en målbar reduktion af den samlede affaldsmængde til forbrænding. Desuden skal der laves ændringer i Randers Kommunes Affaldsregulativ, så det bliver muligt for virksomheder selv at bortskaffe brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald som en samlet fraktion.

Hvornår

2014-2015.

Økonomi

Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet.

Initiativer

  • Lave brancheorienterede informationskampagner i samarbejde med Randers Kommunes miljøafdeling.
  • I samarbejde med Randers Kommunes miljøafdeling, vil vi undersøge mulighederne for industriel symbiose.
  • Kortlægge mængderne af organisk affald fra erhverv med eventuel indsamling for øje.
  • Promovere Grøn Butik-ordningen for detailhandelen.
  • Udarbejde retningslinjer for at anvise brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald direkte til forbrænding.