Indsatsområde 2

Hvorfor?

Farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter indeholder typisk sjældne metaller. De kan genanvendes hvis affaldet sorteres og behandles korrekt. Sjældne metaller er ikke fornybare og er ressourcekrævende at udvinde. Med tiden vil de blive mere vanskelige at udvinde, og udvindingen vil blive mere forurenende. Når det farlige affald og de elektrisk og elektroniske produkter indsamles, kan vi lade de sjældne metaller indgå i vores ressourcekredsløb igen. Derved sparer vi ressourcer på flere niveauer.

Et andet perspektiv er at det farlige affald og de kasserede elektriske og elektroniske produkter typisk indeholder problematiske stoffer, som kan være til skade for natur og miljø, hvis de ryger i skraldespanden.

Hvad vil vi opnå?

Vi vil reducere mængden af farligt affald der bortskaffes gennem dagrenovation. Derfor vil vi bl.a. tilbyde de kommunale virksomheder og –institutioner velfungerende og relevante indsamlingsordninger for farligt affald og elektriske og elektroniske produkter.

  • Alle kommunale virksomheder og -institutioner er tilknyttet en ordning for indsamling af farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter inden 2018.
  • Alle kommunale virksomheder og -institutioner har viden om Affaldsbekendtgørelsens krav, så de er i stand til at leve op til forpligtelserne om udsortering.

Hvornår

2014-2015.

Initiativer

  • Kortlægge affaldsordningerne for de kommunale virksomheder og – institutioner.
  • Undersøge kommunale virksomheder og -institutioners brug af ordningerne for farligt affald, elektriske og elektroniske produkter, og handle på resultaterne.
  • Information målrettet  kommunale virksomheder og -institutioner om indsamlingsordningerne for farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter. 

Økonomi

Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde.