Driftsudgifter

Rambøll har for Randers Kommune foretaget en beregning af årlige udgifter til drift af renovationsløsningerne. Udregningerne er lavet for henholdsvis parcelhuse, boliger med fælles containerløsninger samt etageboliger med fælles nedgravede undergrundsløsninger.

Der er i beregningen taget højde for indsamlede mængder, tømningspriser, behandlingsprisen samt administrationsudgifter. Økonomiberegningen er foretaget for renovationssystemet i 2012 samt renovationssystemet i 2018 fremskrevet med henholdsvis et scenarie, hvor der indsamles organisk affald, og et hvor det organiske affald ikke indsamles.

I økonomiberegningen for parcelhuse 2012 er det forudsat at der indsamles dagrenovation hver uge, papir hver 4. uge samt glas-, metal- og hård plastemballage hver 4. uge. For boliger i tæt/lav bebyggelse samt egentlige etageboliger er det forudsat at der i 2012 indsamles dagrenovation hver uge, mens papir og emballageaffald indsamles hver 4. uge.

I alle økonomiberegningerne for 2018 er det forudsat at papir- og emballageaffald fortsat hentes hver 4. uge.

I økonomiberegningen for 2018 med indsamling af organisk affald ved enfamilieboliger er tømningsfrekvensen for indsamling af dagrenovation udregnet både med ugetømning og en reduktion af tømningsfrekvensen til hver 14. dag. For boliger i etageboliger er tømningsfrekvensen reduceret med 25 % for restaffaldet.

I økonomiberegningen for 2018 uden indsamling af organisk affald er tømningsfrekvensen for indsamling af dagrenovation fastholdt som ugetømning. 

For modtagelse og håndtering af dagrenovation til forbrænding samt papir og emballage til genanvendelse er anvendt de gældende takster og priser. 

For modtagelse, forbehandling og afsætning af organisk affald til biogasanlæg er der anvendt estimerede behandlingspriser for et skitseret forbehandlingsanlæg (Komptech anlæg). Beregningen er foretaget med de forventede mængder fra Randers Kommune. I den opgjorte behandlingsudgift pr. ton er medregnet løbende kapitalomkostninger til forrentning og afskrivning.

Konkret er der regnet med en behandlingspris for dagrenovation på 387 kr. pr. ton for Randers Kommune. Som det fremgår af figur 1 er der opgjort en brutto- og nettoudgift, idet der forventes en indtægt på 100 kr. pr. ton som afsættes til biogasanlæg.

Figur 1: Omkostninger til drift af forbehandlingsanlæg - opgjort i kr. pr. ton.

Det fremgår af figur 1 at mængden af affald, der bliver tilført forbehandlingsanlægget, har stor betydning for driftsomkostningerne. Jo større mængde, desto mindre udgifter pr. ton. Hvis der skal etableres et komptechanlæg, vil det derfor give god mening at etablere forbehandlingsanlægget i samarbejde med andre leverandører af organisk affald.


Figur 2: Driftsudgifter til dagrenovationsordningerne (dagrenovation, emballage og evt. organisk  affald) - opgjort i kr. pr. år pr. bolig.

Rambøll har foretaget en beregning af udgifterne til drift af indsamlingsordninger for dagrenovation, emballageaffald (metal, hård plast og glas) samt papir i 2012-2018. Dertil kommer en beregning, hvor udgifterne til etablering og drift af en ordning for indsamling af organisk affald er lagt oveni.

Beregningerne viser at udgifterne pr. husstand pr. år vil stige med 164-547 kr. for enfamilieboliger og mellem 157-216 kr. for etageboliger, når en indsamlingsordning for organisk affald etableres.

Rambøll har beregnet at den gennemsnitlige ekstra udgift for en indsamlingsordning for organisk affald er ca. 400 kr. pr. bolig inklusiv indkøb og uddeling af papirsposer. Hvis man i boligen samtidig vælger at overgå til 14. dagstømning af dagrenovationen, vil der ifølge Rambølls rapport være en nettobesparelse på 360 kr. for en enfamiliebolig. 

Rambøll vurderer at omkostningerne til drift er sat konservativt, og at det derfor vil være muligt at minimere prisen i forbindelse med det konkrete udbud af beholdere, udbud af tømningsentreprisen samt behandlingsomkostninger. Endvidere er beslutningen om at uddele papirsposer til alle husstande samt finansiere indkøb af opsamlings- og indsamlingsmateriel med til at hæve de årlige omkostninger for ordningen. 

Det ovenstående er beskrevet af Rambøll for Randers Kommune i rapporten "Randers Kommune. Indsamling og håndtering af organisk affald". Klik på linket for at se hele rapporten.