Mål 1

Målsætningerne om at nedbringe mængden af produceret affald i perioden 2009-2012 på dagrenovationsområdet var:

1.1  Støtte op om formidling om affald, specielt i forhold til børn.

1.2  Etablere ordninger for direkte genbrug.

1.3  Optimere affaldssorteringen, så andelen af direkte genbrug øges.

1.4  Øge husstandenes hjemmekompostering af organisk affald.

1.5  Vejlede virksomheder om miljøstyring, grønne regnskaber og renere teknologis indvirkning på affaldsdannelsen – herunder fremme af intern genanvendelse hos virksomhederne.

1.6  Styrke formidling og information om henkastet affald.

Det vurderes at målsætningerne er blevet opfyldt.

Ad. 1.1
I 2011 slog Randers Kommune dørene op for Skoletjenesten på Randers Affaldsterminal. Skoletjenesten tager imod skoleklasser fra hele kommunen, og er oprette i samarbejde med Randers Naturcenter. Eleverne bliver vist rundt på Randers Affaldsterminal og får lov at røre, spørge og diskutere affald og genbrug. I 2012 blev der ansat en lærer på deltid til skoletjenesten. Læreren forestår undervisningen en dag om ugen sammen med en medarbejder fra Randers Genbrugsplads. De øvrige dage foretages rundvisningen af en medarbejder fra Affaldskontoret samt en medarbejder fra Randers Genbrugsplads.

Ad. 1.2 og 1.3
For at øge mængderne til direkte genbrug blev GenBrugen etableret i 2011. GenBrugen er et samarbejde mellem kommunen og de tre Y´s Men´s klubber i Randers. Kommunen stiller en bygning til rådighed på Randers Genbrugsplads, mens Y´s Men´s klubberne sørger for det praktiske. I GenBrugen kan borgerne aflevere effekter, der kan bruges igen. GenBrugen har åbent for salg den første lørdag i hver måned. Overskuddet deles ud til humanitære organisationer, som gør en indsats for de svageste borgere i Randers Kommune. Mellem salgsdagene er der åbent for at Blå Kors, Mødrehjælpen, Kirkens Korshær og Perron 4 kan komme og hente gratis effekter til deres genbrugsbutikker. GenBrugen genererede i 2011 et overskud på 40.000 kr. og i 2012 et overskud på 220.000 kr.

Ad 1.4
På trods af information og tilbud om kompostbeholdere i hele planperioden er mængden af haveaffald på Affaldsterminalen ikke faldende, tværtimod er den svagt stigende.

Ad. 1.5
Vejledning af virksomheder om miljøstyring, grønne regnskaber og renere teknologis indvirkning på affaldsdannelsen sker løbende i forbindelse med tilsynsbesøg. 

Ad. 1.6
Randers Kommune har på flere områder søgt at skabe en større opmærksomhed på henkastet affald blandt kommunens borgere.

  • I 2010 blev der i det husstandsomdelte affaldshæfte EXIT lagt vægt på de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med oprydningen af det henkastede affald.
  • I 2011 fik samtlige elever fra 0.-3. klasse i Randers Kommune udleveret en bog ”Musefamilien på eventyr”. Bogen blev lavet i et samarbejde med en lokal forfatter, Eva Lange, og Randers Kommune. Bogen sætter fokus på nogle af de uheldige konsekvenser af henkastet affald.
  • Til lanceringen af bogen afholdt kommunen et arrangement, ”Ren underholdning”, på Randers Hovedbibliotek. "Ren underholdning” var en dag med bl.a. forskellige aktiviteter, målrettet børn, om håndtering af affald.

Det har ikke været muligt at få oplyst om mængderne af henkastet affald i kommunen er faldende.