Mål 3

Målsætningerne for at nedsætte miljøbelastningen fra affaldet i perioden 2009-2012 på dagrenovationsområdet var:

3.1  Miljøbelastende stoffer erstattes med mindre miljøbelastende stoffer, f.eks. ved regulering af spild og affald i miljøgodkendelserne og henstilling i forbindelse med tilsyn.

3.2  Informere og regulere, så affald til specialbehandling - herunder farligt affald - holdes adskilt fra øvrigt affald og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

3.3  Stille krav til køretøjernes miljøbelastning ved affaldsindsamlingen.

3.4  Understøtte valg af affaldsløsninger ved at gennemføre vurderinger og sammenligninger af ordningernes økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

3.5  Have fokus på omfanget af transport af affald.

Det vurderes, at målsætningerne er blevet opfyldt.

Ad 3.1

Der foregår løbende vejledning af kommunens virksomheder i forbindelse med virksomhedstilsyn. Kommunen har derudover øget opmærksomheden på affaldssortering ved de kommunale børnehaver og vuggestuer. Randers Kommune vil i den kommende planperiode øge indsatsen for virksomhedernes affaldshåndtering.

Ad. 3.2
Randers Kommune har i planperioden arbejdet målrettet på at nedsætte miljøbelastningen fra affaldet:

  • I 2009 blev kampagnen ”Scor kassen” igangsat. ”Scor kassen” var en kampagne målrettet samtlige villaer og rækkehuse i kommunen for at informere om miljøkassen til det farlige affald.
  • I det årlige husstandsomdelte affaldshæfte EXIT bliver der hvert år informeret om miljøkassen og miljøbilen, ofte i særskilte artikler.
  • I 2012 oprettede kommunen en ny viceværtordning for farligt affald målrettet bolig- og ejerforeninger og lign. Viceværtordningen er et samarbejde mellem Randers Kommune og viceværterne.

Ad. 3.3
I forbindelse med udbud er det muligt at opstille forskellige miljøparametre. I denne planperiode har der bl.a. været udbud på indsamling af storskrald. I udbuddet har Randers Kommune skærpet kravene til EURO-normen, og går således målrettet efter den højeste mulige EURO-norm 5.

Ad 3.4
Randers Kommune har vurderet at det inden for planperioden ikke gav mening at undersøge valg af affaldsløsninger, da kommunen på nuværende tidspunkt ikke ønsker at prioritere en eventuel omlægning.

Ad 3.5
I 2012 blev storskraldsindsamlingen ændret fra en ruteindsamling, hvor storskraldsbilerne kørte i fast rutefart 6 gange årligt i hele kommunen, til en bestilleordning med mulighed for afhentning af storskrald 10 gange årligt. Det betyder at kommunen kun henter storskrald, hvor der er noget at komme efter. Denne ændring har betydet en reducering i antal kørte kilometer fra 40.190 km i 2011 til 16.075 km i 2012 .

Derudover har alle kommunens genbrugspladser i planperioden fået komprimatorcontainere til pap. Det betyder at en container til pap nu rummer ca. 3 ton pap mod tidligere ca. 800 kg. De tre små pladser har også fået komprimatorcontainere til småt brændbart, så de nu kan rumme 6 ton mod tidligere 2 ton. Det betyder en væsentlig reduktion i antallet af kørte kilometre. Randers Genbrugsplads har ikke fået en komprimator til småt brændbart. Det skyldes at affaldet herfra i første omgang kun skal transporteres 200 m til opsamlingspladsen på Randers Affaldsterminal.