Mål 4

Målsætningerne for at øge kvaliteten i affaldshåndteringen i 2009-2012 var på dagrenovationsområdet:

4.1  Transportørerne yder en god service og håndterer affaldet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

4.2  Øge samarbejdet med Affaldskontorets transportører.

4.3  Yde god service særligt over for virksomheder og borgere.

4.4  Tilpasse genbrugspladserne til brugernes behov.

4.5  Indrette affaldsordningerne, så de tilpasses behovet.

4.6  Styrke samarbejdet med eksterne sparringspartnere som boligforeninger.

4.7  Fokus på nye genanvendelsesmuligheder for affaldsfraktioner fra genbrugspladser.

4.8  Videreudvikle webbaserede selvbetjeningsløsninger.

4.9  Indføre brug af elektronisk chip på skraldspande for at kvalitetssikre og optimere kørslen

Det vurderes at målsætningerne er blevet opfyldt.

Ad 4.1 og 4.2
I forbindelse med entreprisekontrakten for indsamling af dagrenovation, genbrug og storskrald blev en web-baseret løsning, NetDialog Borgerhenvendelse, taget i brug. Det sikrer at transportørerne yder en god service. NetDialog er et dialogforum mellem borger, renovatør og kommune. Det betyder at alle 3 parter kan indberette henvendelser om renovationsforhold. Borgeren kan klage over manglende tømning eller andet, renovatøren kan indberette til kommunen, f.eks. om manglende tømninger og begrundelser herfor. Kommunen registrerer alle henvendelser med en status. Denne status styrer hvordan henvendelsen skal behandles, f.eks. om den skal til til intern behandling i kommunen eller til udbedring hos renovatøren.

I hele planperioden blev der afholdt månedsmøder mellem transportøren og kommunen. Her var rapporterne fra NetDialog et vigtigt styringsværktøj, der sikrede at det fortsatte serviceniveau blev opretholdt.

I hele planperioden har Affaldskontoret været i tæt kontakt med de transportører, som står for indsamlingen af farligt affald og tømning af undergrundscontainere. De udfordringer, som er opstået, er løst via personlig kontakt mellem Affaldskontoret og transportørerne. På den måde er eventuelle problemer blevet løst løbende.

Ad 4.3
Der er i løbet af planperioden arbejdet på flere områder for at øge servicen til borgere og virksomheder.

 • I 2010 blev der sat en elektronisk chip på alle containere til dagrenovation og genbrug. Chippen registrerer hvornår containeren er blevet tømt. Derved er det muligt at kvalitetssikre indsamlingen af dagrenovation og genbrug.
 • Det digitale område er blevet styrket. Der er bl.a. kommet en række selvbetjeningsløsninger på affaldsområdet. Dermed er det muligt for borgere og virksomheder at blive serviceret når det passer dem.
 • Ved at benytte NetDialog er det muligt for kommunen at kontrollere afhentningen af affald og genbrug hos borgerne, så borgerne får en så god service som muligt.
 • Personalet på genbrugspladserne bliver løbende uddannet i konflikthåndtering, farligt affald, førstehjælp mv. Dermed er de altid er i stand til at yde en god service.
 • Fra 2011 blev det muligt for de kommunale vuggestuer og børnehaver, der har affald som i art og mængde svarende til en almindelig husholdning, at få hentet storskrald, genbrug og farligt affald på samme vilkår som private husstande.

Ad. 4.4
I planperioden er der arbejdet med et nyt design af skiltene på genbrugspladserne. Det medførte at Randers Genbrugsplads i 2012 fik opsat opdaterede og entydige skilte. De øvrige genbrugspladser får opsat nye skilte i den kommende planperiode.

Ad. 4.5
For at indrette affaldsordningerne, så de er tilpasset behovet, har Randers Kommunen i planperioden:

 • Indført viceværtordningen til bolig- og ejerforeninger og lign. i forbindelse med indsamling af farligt affald og kasseret småt elektronik.  
 • Fra 2011 tilbudt kommunale vuggestuer og børnehaver at have samme ordninger som de private husholdninger. Det betyder at de kommunale vuggestuer og børnehaver kan få genbrugscontainer og miljøkasse samt tilmelde sig storskrald på samme vilkår som private husholdninger. Denne ændring blev indført efter Randers Kommune undersøgte de kommunale vuggestuer og børnehavers sorteringsvaner og ønsker til eventuel affaldssortering. Ca. 70 % af de kommunale vuggestuer og børnehaver benytter sig nu af ordningerne.
 • I 2012 vedtog Randers Kommune at private borgere pr. 1. januar 2013 må aflevere plast- og metalemballage i genbrugscontaineren, som tidligere kun var til emballage af glas.
 • I 2012 vedtog Randers Kommune at der i 2013 i den centrale del af Randers By skal etableres cityundergrundscontainere. Det er en ordning målrettet den del af Randers Midtby, hvor der er blandet bolig og erhverv. Randers Kommune arbejder videre med etableringen af cityundergrundscontainerne i den kommende planperiode.

Ad. 4.5

Randers Kommune arbejder løbende på at styrke samarbejdet med eksterne sparringspartnere som f.eks. boligforeninger ved at invitere dem til årlige dialogmøder.

Ad 4.6

Randers Kommune er i løbende kontakt med forskellige modtagere om at etablere flere sorteringsmuligheder på genbrugspladserne. Det har ført til at det på Randers Genbrugsplads i 2012 forsøgsvis blev muligt at aflevere sanitet og klinker.

Ad 4.7

I planperioden har der været arbejdet målrettet med at etablere flere webbaserede løsninger. Det er nu muligt via randers.affald.dk at:

 • Bestille afhentning af storskrald
 • Købe sækkemærker
 • Henvende sig til Affaldskontoret om dagrenovation
 • Bestille ændring af sin husstands affaldsordninger
 • Bestille miljøkasse
 • Købe kompostbeholdere
 • Tjekke for aflysninger og forsinkelser ved afhentning af affald/genbrug
 • Købe adgangsmærkater til genbrugspladsen (erhverv)
 • Tjekke i Affaldsguiden hvordan forskellige kasserede produkter kan bortskaffes. Affaldsguiden viser bl.a. nummeret på den relevante container på genbrugspladsen.

Derudover er der i løbet af planperioden arbejdet målrettet på at få tilknyttet SMS-service til flere af ordningerne. Det er nu muligt at modtage en SMS inden genbrugsbeholderen bliver tømt og inden tidsfristen for tilmelding til afhentning af storskrald udløber. Endelig er det muligt at modtage en SMS hvis der sker ændringer i afhentningen af affald/genbrug.

I 2011 fik kommunen udarbejdet en mobilløsning til smartphones. Her kan man finde Randers Kommunes Affaldsguide, hvor man kan slå op, hvordan man bedst kommer af med forskellige typer affald. Derudover kan man finde genbrugspladsernes åbningstider, se hvornår affald og genbrug bliver hentet, bestille afhentning af storskrald og meget mere. Tilgå mobilløsningen ved at scanne QR-koden i boksen til højre.