Home / Indsatsplaner / Generelt om indsatsplaner / Finansiering af indsatser

Finansiering af indsatser

Finansiering af indsatserne kan ske enten af kommunen eller vandforsyningsselskaberne, dvs. som brugerfinansiering.

Erstatning for pålæg efter § 26 a i Miljøbeskyttelsesloven

Erstatning for pålæg efter § 26 a betales som udgangspunkt af kommunen, eller, hvis kommunalbestyrelsen har givet samtykke hertil, helt eller delvis af den eller de vandforsyninger, der har fordel af beslutningen. Såfremt der opstår tvist om fordelingen af erstatningsbetalingen, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne ligesom spørgsmålet om erstatningens størrelse.

Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med vedtagelsen af de enkelte delindsatsplaner beslutte om det er vandforsyningerne der skal betale for indsatserne.

Erstatning for pålæg efter § 24 i Miljøbeskyttelsesloven

Spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales erstatning i anledning af et forbud eller påbud efter § 24, afgøres af taksationsmyndighederne, jf. § 61, efter anmodning fra den, til hvem forbuddet eller påbuddet er rettet. Forbud eller påbud vedrørende lovligt bestående forhold, herunder lovlig anvendelse og oplagring af gødningsstoffer i landbrug, gartneri og skovbrug, kan dog kun gives mod fuldstændig erstatning, medmindre andet følger af andre retsregler.

Erstatning for pålæg efter § 24 betales af de brugere af vandet, der har fordel af forbudet eller påbuddet, dvs. af vandforsyningen.