Home / Indsatsplaner / Generelt om indsatsplaner / Sådan laver vi indsatsplaner

Sådan laver vi indsatsplaner

Grundlaget for indsatsplanlægningen 

Grundlaget for indsatsplanlægningen er den kortlægning, som staten igennem mange år har udført. Kortlægningen er betalt via de grundvandsgebyrer, som vandværkerne har betalt. Kortlægningen er beskrevet i kapitlet om grundvandskortlægning - se den grå boks til venstre.

Vandværksbesøg

Før indsatplanens udarbejdelse bliver hvert impliceret vandværk besøgt og mulige nødvendige indsatser bliver diskuteret. Der bliver desuden afholdt møder med deltagelse af repræsentanter for vandværkerne og andre interessenter.

Udarbejdelse 

Randers Kommune udarbejder indsatsplanerne i samarbejde med vandværkerne i området. Inden en indsatsplan kan godkendes politisk skal den forelægges Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse i Randers Kommune. Koordinationsforum er beskrevet i boksen til højre.

Hvert vandværk samt de andre interessenter får udkast til indsatsplanen til kommentering. Indkomne relevante forslag bliver indarbejdet i planen, før det endelige forslag forelægges for Miljø- og Teknikudvalget.

Vedtagelse

Indsatsplanen kommer derefter i offentlig høring i 12 uger, og eventuelle ændringsforslag bliver indarbejdet, før den vedtages af Miljø- og Teknikudvalget samt Byrådet.

Koordinationsforum

Til at bistå sig ved udarbejdelsen af indsatsplaner, skal kommunen oprette et Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse bestående af repræsentanter for vandforsyn-ingerne, landbrug, skovbrug, industrien og eventuelle andre relevante parter. 

Koordinationsforum er rådgivende og skal primært være et forum for idèudveksling. Blandt andet skal det drøfte principper i indsats-planlægningen, 'konkrete indsatsplanforslag, og konkrete tiltag i indsatsplanerne.

Derudover skal koordinations-forum have forslag til indsatsplan forelagt til drøftelse inden høring og offentliggørelse samt orienteres om det reviderede forslag til indsatsplan inden den endelige politiske behandling og vedtagelse.

Pligten til at oprette et koordinationsforum fremgår af § 12 i vandforsyningsloven.