Home / Indsatsplaner / Randers Syd / Delindsatsplan for Væth Udflytter Vandværk

Delindsatsplan for Væth Udflytter Vandværk

Indsatsplanen for Væth Udflytter Vandværk omfatter indvindingsoplandet til vandværkets kildeplads og er udarbejdet i sammenhæng med Rammeindsatsplan for Indsatsplanområde Randers Syd.

Herunder ses et kort, som viser det område, som indsatplanen omfatter.

Ved at klikke i signaturfeltet under kortet kan bl.a. følgende temaer vælges fra eller til: drikkevandsboringer, indvindingsopland, sårbare områder, indsatsområder samt luftfoto.


Formål og indhold

Indsatsplanens  formål er at sikre, at der også fremover kan leveres drikkevand af god kvalitet til forbrugerne i vandværkets forsyningsområde. Den består af  et resumé af den kortlægning der er foretaget samt de målsætninger og indsatser, der konkret gælder i indvindingsoplandet til Væth Udflytter Vandværk.

Grundlag og lovhjemmel

Grundlaget for indsatsplanen er en detaljeret kortlægning af grundvandsressourcen og dens naturlige beskyttelse samt en gennemgang af vandforsyningsforhold og områdets mulige forureningskilder. Kortlægningen er detaljeret beskrevet i Redegørelse for GKO Randers Syd.

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til lov om vandforsyning. Udarbejdelsen af indsatsplanen er foretaget af Randers Kommune i samråd med Væth Udflytter Vandværk.

Vedtagelse

Planen har været forelagt Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse i Randers Kommune, og den har, efter godkendelse i Miljø- og teknikudvalget, været i offentlig høring i den lovbefalede 12 ugers periode.

Delindsatsplanen er den ...  ....   2018 vedtaget af Randers Kommune i henhold til § 13 og 13a i Vandforsyningsloven, Lovbek. nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning mv. samt bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner.

Forklaringer på de forskellige fagudtryk m.v. kan findes her.