Home / Indsatsplaner / Randers Syd / Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering

Miljøvurdering af planer og programmer

Indsatsplaner er en plantype, hvor kommunen via en screening skal vurdere om gennemførelsen af planen vil have væsentlig indflydelse på miljøet. Dette er fast lagt i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017). Loven har et meget bredt miljøbegreb, og screeningen skal således omfatte alt lige fra den biologiske mangefold over befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft og klimatiske forhold, materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv.

Afgørelse

Randers Kommune har foretaget en screening af forslag til Rammeindsatsplan for Randers Syd samt af forslag til delindsatsplaner for hvert vandværk i området. Resultatet af screeningen er, at planen vil få ingen eller kun positive konsekvenser for miljøet.

Da der ikke er fundet negative miljøpåvirkninger har Randes Kommune truffet afgørelse om, at indsatsplanen ikke er omfattet af § 2 i lov om miljøvurdering. Der skal derfor ikke gennemføres yderligere miljømæssige vurderinger.

Den samlede screening kan læses her.

Klage

Efter § 48 i lov om miljøvurdering følger klageadgangen den lovgivning, der er fastsat i den lovgivning planen er udarbejdet efter. Afgørelsen om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen kan således påklages efter reglerne i vandforsyningsloven.

Afgørelser efter vandforsyningsloven, som kan påklages, har en klagefrist på 4 uger. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor modtage klagen inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af afgørelsen, dvs. inden den 9. marts 2018.

 

Der gøres opmærksom på, at indsatsplanen som helhed ikke kan påklages, da den ikke er nogen afgørelse. Derimod kan afgørelser, som kommunen træffer i henhold til den vedtagne indsatsplan påklages efter gældende regler.