Home / Indsatsplaner / Asferg - Udbyneder / Vinstrup

Vinstrup

Indsatsplan for Vinstrup Vandværk

Vinstrup Vandværk indvinder fra én boring ved vandværket. Boringen er filtersat i kalken, som på dette sted har en ringe beskyttelse mod nedsivning fra overfladen. Der er nitratindhold på 58 mg pr. liter, hvilket er over grænseværdien for drikkevand. Der er en stigende tendens i nitratindholdet. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i vandet.

Randers Kommune har meddelt vandværket påbud om at sørge for, at vandkvaliteten, som pumpes ud til forbrugerne, kan overholde grænseværdierne. Der er samtidig meddelt en dispensation på 3 år til at gennemføre påbuddet.

Da nitratindholdet generelt er stigende og ligger over grænseværdien for drikkevand, vurderes det, at grundvandsbeskyttelse i det grundvandsdannende opland kan være uden virkning i en lang årrække fremover. Baggrunden for denne vurdering er beskrevet i delindsatsplanen.

Indsatsen for Vinstrup Vandværk er derfor, at der findes en ny kildeplads et sted, hvor ressourcen er bedre beskyttet. Indsatsen bortfalder hvis vandværket inden de fastsatte 3 år, på anden måde, har sørget for en vandkvalitet, der overholder kravværdierne.

 

Læs delindsatsplanen for Vinstrup her