Forudsætninger

Fremtidens vådere vejrudsigt

Fremtidens vejrudsigt lover et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder.

Som gennemsnit frem mod 2050 forventes temperaturen at stige med 1,2 grad. I år 2100 forventes temperaturen i gennemsnit at være steget med 2,9 grader. Vi vil få mere nedbør især om vinteren. Sommernedbøren er vanskeligere at forudsige, men vi må forvente oftere at blive ramt af kraftige skybrud, end vi gør i dag. Havvandstanden vil i gennemsnit stige 1 cm pr år de næste 100 år.

Klimatilpasningsplanen tager afsæt i FN’s klimapanels scenarie A1B. Det er det scenarie som Miljøministeriet anbefaler, at kommunerne bruger ved modelberegninger af fremtidige oversvømmelser.

FN’s klimapanel (IPPC), har senest i efteråret 2013 udsendt en opdateret rapport om fremtidens klimascenarier. Denne rapport har ikke ændret væsentligt på det billede som A1B scenariet viser. Læs mere i boksen til højre.

Tidsperspektiv og klimaforudsætninger

Som udgangspunkt følger planen Miljøministeriets vejledning om, hvilket tidsperspektiv der skal anvendes.

Det betyder, at vi som udgangspunkt anvender et tidsperspektiv der rækker frem til 2050. Der hvor det giver mening inddrages et længere tidsperspektiv, - frem til år 2100. Begrundelsen for det er, at de fleste infrastrukturanlæg, bygninger mv. har en længere levetid end til 2050.

Fremtidens klimascenarie - A1B.

Temperaturændringer og nedbørsændringer i Danmark. 

Tabel 1: Temperaturangivelsen viser ændringer i forhold til referenceperioden 1961-90. Nedbørsændringerne er angivet i % i forhold til referenceperioden 1961-90. Kilde: DMI

Nøgletal om klimaændringer i Danmark

Tabel 2:Tallene i de tre kolonner repræsenterer midler over perioderne: 1961-1990, 2021-2050 og 2071-2100. Til fremskrivningerne er benyttet A1B-scenariet. Yderligere informationer om skemaet findes i "Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling", Task force for Klimatilpasning. Kilde DMI.

Samarbejder omkring Klimatilpasningsplanen

Udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Randers Kommune og Randers Spildevand a/s.

Klimaforandringerne sker på tværs af kommunegrænserne og nogle af de fælles udfordringer kommunerne har i forhold til planlægning og indsatser inviterer til samarbejde.

Randers Kommune har deltaget aktivt i forskellige kommunale netværk om klimatilpasning, blandt andet i Kommunernes Landsforening (KL) og i Region Midtjylland. Sammen med de øvrige kommuner i Region Midt, har Randers Kommune udarbejdet et fælles grundlag for, hvordan vi udarbejder planen (Skabelon til klimatilpasningsplan). Fremover vil det give os gode muligheder for et tæt samarbejde om fælles løsninger i håndtering af vand på tværs af kommunegrænser. 

I det forudgående arbejde med planen har der i foråret 2013 været afholdt en offentlig indledende idé- og debatfase, hvor alle har haft mulighed for at give input til det videre arbejde med planen. Det indkomne stof er efterfølgende indgået i arbejdet med planen.

For at lykkes med at tilpasse os til fremtidige klimaforandringer, er det nødvendigt med et bredt samarbejde med alle relevante aktører i opgaver, der vedrører håndteringen af vand. Vi har derfor indledt dialogen med en række interessenter og aktører* med henblik på at kvalificere arbejdet med planen.

------------------------------

*) Vandråd, Randers Kommune; Det grønne råd; Beredskabsstyrelsen m.fl.