Klimatilpasning

Når vi i dag bygger et nyt hus eller anlægger en ny vej, forventer vi, at levetiden er mindst hundrede år. Lang holdbarhed stiller krav til planlægningen. Vi skal være sikre på, at den planlægning, der er grundlaget for vores beslutninger nu også tager højde for de forandringer, der vil ske på grund af klimaet i fremtiden.

Vi ved, at én af fremtidens helt store udfordringer er at undgå oversvømmelser.  Men hvis oversvømmelser helt skal undgås, kan det betyde store investeringer i tekniske anlæg, større kloakker, diger, sluser m.m. Investeringer som ikke vil stå mål med gevinsten. Der skal være en balance mellem de investeringer, der laves, og de værdier de skal beskytte.

Indsatserne mod klimaudfordringerne skal derfor fastlægges og prioriteres ud fra hvor en oversvømmelse medfører størst tab af værdier.

Tre kortlægninger som grundlag

Klimatilpasningsplanen er bygget op omkring tre kortlægninger, som dækker kommunens samlede areal. De tre digitale kort udgør tilsammen det risikobillede, som vi fremover vil bruge som udgangspunkt i planlægningen.

Oversvømmelseskort og sandsynlighedskort

Der er udarbejdet en detaljeret kortlægning for hele Randers Kommune med henblik på at klarlægge hvor sandsynligheden for oversvømmelse til alle tider er størst. Denne kortlægning, som benævnes sandsynlighedskort, er summen af flere detaljerede kortlægninger for oversvømmelse fra regn, opstigende grundvand, vandløb og havet. Kortet viser den samlede sandsynlighed for oversvømmelse et givet sted i kommunen.

Værdikort

Værdikortlægningen udpeger de steder i kommunen hvor de største værdier er og hvor det koster mest at være udsat for en oversvømmelse. Dette kort benævnes værdikort.

Værdikortet er konstrueret ved hjælp af opgjorte erfaringstal fra skader forårsaget af oversvømmelse, fastsættelse af værdier efter type af bygninger og installationer herunder en vurdering af afledte værditab, fx tab af produktion og transport. Læs mere i boksen til højre.

Risikokort

Beregning og kortlægning af økonomisk risiko findes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse med omkostningen af oversvømmelsen. 

Risikokortet viser således på grafisk vis de områder, som har den største sandsynlighed for oversvømmelse og hvor de største skadeomkostningsværdier pr. m2 befinder sig.

På baggrund af risikokortet har Randers kommune valgt en række områder som der skal ses nærmere på.

Heraf 5 risikoområder i Randers by, 12 risikoområder i øvrige byer samt 5 risikoområder i det åbne land.

Forberedt til fremtiden

Staten har sat klimatilpasning højt op på dagsordenen, og der er indgået aftale mellem KL og regeringen om, at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan og indarbejde den i kommuneplanen.

Nyttige links

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Læs Miljøministeriets vejledning her.

Klik dig adgang til Randers Kommunes kortlægninger:

Grundlag for beregning af værdisætning, læs mere her.