Plan

Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplanen.

Planen bygger på tre kortlægninger

  • Sandsynlighedskort (risiko for oversvømmelse fra nedbør, fjord, vandløb, grundvand + kombinerede hændelser)
  • Værdikort (mulige skadeværdier i et område)
  • Risikokort (sandsynlighed for oversvømmelse sammenholdt med de værdier, der kan gå tabt)

Udover en beskrivelse af grundlaget for kortlægningerne og de forudsætninger planen bygger på, omfatter klimatilpasningsplanen en beskrivelse af de udfordringer kortlægningen viser, hvilke virkemidler der kan bringes i anvendelse, og hvilke initiativer der sættes i værk.

Klimatilpasningsplanen er en plan for, hvordan vi fremadrettet ser mulighederne for at kunne håndtere de ekstra vandmængder, der kommer som konsekvens af klimaforandringerne.

Planen gælder for hele kommunen.

Med baggrund i risikokortlægningen har Randers Kommune udvalgt 22 områder, der skal ses nærmere på. Der er tale om 5 områder i Randers by, 12 områder i øvrige byer og 5 områder i det åbne land. Med udgangspunkt i de udvalgte områder er planen inddelt i tre afsnit: ”Randers”, ”Øvrige byer” og ”Det åbne land”.


Brug de digitale kort. 

Hvor er der størst sandsynlighed for oversvømmelse? – Er det lige der hvor jeg bor – eller er det for enden af vejen?

Oversvømmelseskortene viser, hvor der findes lavninger i terræn.  Det er oftest i lavninger oversvømmelser vil ske, når vi for eksempel rammes af et voldsomt skybrud. Men om der faktisk bliver oversvømmelse, afhænger af flere forskellige omstændigheder.

  • Om vandet løbe væk fra lavningen
  • Om jordens ledningsevne
  • Om befæstningsgrad
  • Om dybden af det øvre grundvandslag

Brug oversvømmelseskortene her på siden.