Baggrund

Risikoområde Randers Fjord er udpeget som potentielt truet af oversvømmelse fra havet (Randers Fjord), oversvømmelse fra vandløb (Gudenå) eller i en kombination af hav- og vandløbsoversvømmelse. Oversvømmelsen kan have forskelligt udbredelsesmønster og omfang afhængig af kilden. 

Risikoområdet er identificeret ud fra vurdering og screening af historiske oversvømmelseshændelser fra havet og vandløb. Der er indgået vandstande for potentiel oversvømmelse fra havet/fjorden tillige med måledata fra Gudenå.  

I forbindelse med kommunens klimatilpasningsplan er højvandsdata og kortlægning af sandsynligheden for oversvømmelse blevet gennemanalyseret og konklusionen er, at risikoen for ekstrem oversvømmelse udelukkende knytter sig til stormflodshændelser, hvor havvand trænger ind i fjorden. Oversvømmelser foranlediget af høj vandføring og afstrømning i Gudenåen vil ikke udgøre et problem i sig selv. Kun i kombination med ekstrem stormflod, vil en høj vandføring kunne påvirke omfanget af skader i forbindelse med oversvømmelsen.

Samarbejde

Risikoområdet Randers Fjord involverer både Randers Kommune og Norddjurs Kommune. De to kommuner udarbejder hver deres plan, men er enige om et tæt samarbejde om opgaveløsningen i såvel planlægningsfase som udførelsesfase. Kommunerne har derfor afholdt flere møder for at definere og koordinere planlægningsopgaverne.

Med henblik på ensartethed har begge kommuner har benyttet samme rådgiver, Cowi.

Ekstrem oversvømmelse, hvornår?

En ekstrem oversvømmelse defineres her som en oversvømmelse, der kun forekommer højst 1 gang hvert 100. år eller sjældnere.

                 Grundlag                      Planen                   Handlingsplan                     Miljøvurdering