Opgavebeskrivelse

Formål

Formålet med EU’s oversvømmelsesdirektiv og udarbejdelsen af risikostyringsplaner er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen.

Gennem risikostyringsplaner, der fokuserer på forebyggelse, sikring og beredskab kan risikoen for de negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet reduceres når en ekstrem oversvømmelse vil forekomme.

Afgrænsning

Hele kystområdet langs Randers Fjord er udpeget som potentielt risikoområde for oversvømmelse. Udpegningen af fjordområdet i sin helhed er defineret som et ”bruttoområde”, hvilket betyder at alt er blevet kortlagt. Men reelt vil selv ekstreme oversvømmelser i hovedparten af det udpegede område ikke afstedkomme alvorlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv eller samfundsøkonomi.

Krav til indhold

Miljøministeriet har stillet data om fare, sårbarhed og risiko til rådighed. Data er samlet i tre kortlægninger: et farekort (der viser sandsynligheden for oversvømmelse); et skadeskort (der omfatter de skader, der finder sted indenfor et antal kategorier) og et risikokort (der viser sandsynligheden for oversvømmelse ganget med den potentielle økonomiske skade som følge af oversvømmelse). Se kortlægningen i afsnittet "Planen".

Risikokortlægningen danner grundlaget for kommunens arbejde med risikostyringsplanen. De særligt sårbare områder med høj risiko udpeges, og der fastsættes passende mål for risikostyring. Endelig skal risikostyringsplanen indeholde en handlingsplan med tidsplan (prioriteringsplan), en plan for opfølgning og overvågning samt en oversigt over offentlig høring, screening for miljøvurdering og en fortegnelse over ansvarlige myndigheder.

Planen har særlig vægt på elementerne forebyggelse, sikring og beredskab.

Forebyggelse, sikring og beredskab

Forebyggelse kan eksempelvis være, at eventuelle fremtidige skader undgås ved ikke at opføre beboelse og industrianlæg i områder, der har været eller kan blive udsat for oversvømmelser.

Sikring indebærer foranstaltninger, både anlægsmæssigt og af anden art, der mindsker risikoen for oversvømmelser.

Beredskab varetageransvar og opgavefordeling når forebyggelse og sikring ikke løser opgaven. En indsatsplan for oversvømmelse med prioritering af opgaveløsning, kan være en del af kommunens beredskabsplan.

                 Grundlag                      Planen                   Handlingsplan                     Miljøvurdering