Mål

 

Risikostyringsplanen fokuserer på de indsatser for forebyggelse, sikring og beredskab, der kan nedbringe risikoen for negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet når en ekstrem oversvømmelse vil forekomme.

Planen tager afsæt i følgende overordnede mål for forebyggelse, sikring og beredskab:

 Forebyggelse

  • Byrådet vil gennem planlægning og iværksættelse af initiativer sikre, at væsentlige værdier, unikke kulturmiljøer og menneskeliv ikke går tabt på grund af oversvømmelser opstået ved ekstreme vejrforhold
  • Ny bebyggelse skal som udgangspunkt opføres med gulv i stueetagen i min. kote 3,0. Undtaget er bygninger, som er indrettet og anvendes på en sådan måde, at der ikke sker skade i tilfælde af oversvømmelse, eller som er beskyttet på anden vis eksempelvis i form af dige eller lignende

 Sikring

  • Byrådet vurderer muligheden for at iværksætte konkrete foranstaltninger i de områder, hvor risikoen for omfattende skader ved oversvømmelser er størst
  • Byrådet ønsker at skabe robuste og bæredygtige løsninger, som giver merværdi og ikke udelukker adgangen til vandet under normale vejrforhold
  • Byrådet ønsker en løbende dialog med borgere, virksomheder og andre interessenter i de oversvømmelsestruede områder med henblik på at vælge de bedste lokale løsninger

 Beredskab

  • Inden planens ikrafttræden er der udarbejdet en indsatsplan for oversvømmelser og nedsat en krisestab, der træder sammen når vandstanden i Randers Fjord varsles til 1,70 meter (DVR90) og derover. Krisestaben varetager krisestyringen ved oversvømmelser og indsatsplanen rammesætter den operative indsats, herunder prioriteringen af opgaver, organisering og ansvarsfordeling
  • Borgere i oversvømmelsestruede områder kan modtage højvandsvarslinger og nedvarslinger via sms-service eller ved opkald.

 

Forebyggelse, sikring og beredskab

Forebyggelse kan eksempelvis være, at eventuelle fremtidige skader undgås ved ikke at opføre beboelse og industrianlæg i områder, der har været eller kan blive udsat for oversvømmelser.

Sikring indebærer foranstaltninger, både anlægsmæssigt og af anden art, der mindsker risikoen for oversvømmelser.

Beredskab varetageransvar og opgavefordeling når forebyggelse og sikring ikke løser opgaven. En indsatsplan for oversvømmelse med prioritering af opgaveløsning, kan være en del af kommunens beredskabsplan.