Home / Vandforsyningsplan / Forside / Miljøvurdering

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage miljøvurderinger af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

En vandforsyningsplan er omfattet af krav om miljøvurdering, hvis planen påvirker internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt eller hvis planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Herudover skal andre planer og programmer som i øvrigt fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter miljøvurderes, hvis det vurderes at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I forbindelse med udarbejdelse af Vandforsyningsplan 2013 er der derfor gennemført en screening af planens miljømæssige konsekvenser med henblik på at vurdere om planen er omfattet af loven og dermed skal miljøvurderes.

På baggrund af den gennemførte screening af forslag til Vandforsyningsplan 2013 er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planen. Kommunen vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og at planen ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder eller i øvrigt medfører en væsentlig indvirkning på miljøet. Se reglerne i § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Offentliggørelse af denne afgørelse sker samtidig med den offentlige høring af vandforsyningsplanen. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du kan se hele miljøscreeningen, notater samt Randers Kommunes afgørelse via linkboksen øverst på siden.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013

Nyttige links:

Miljøscreening