Home / Vandforsyningsplan / Grundlag / Kommuneplanlægning

Kommuneplanlægning

Ifølge Kommuneplan 2009 for Randers Kommune er det byrådets mål at beskytte grundvands- og drikkevandsressourcerne i den fysiske planlægning.

Ved planlægning af byudvikling skal der tages hensyn til beskyttelsen af grundvandet. Ved udlæg af arealer til byformål skal det sikres, at arealanvendelsen ikke fører til forurening af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Ved udpegningen af de fremtidige byvækstområder er det tilstræbt, at der ikke udpeges mulige byvækstområder der, hvor den naturlige beskyttelse i form af lerlag over grundvandsmagasinerne er dårligst. Men en fuldstændig adskillelse har ikke været mulig, ligesom det ikke er alle steder, der foreligger viden om den naturlige beskyttelse.

Før der udlægges arealer til byformål inden for disse områder med ubeskyttede, vigtige drikkevandsressourcer, skal der foretages en konkret vurdering med henblik på at afklare, hvordan der gennem arealdisponering og anvendelsesbestemmelser mv. bedst kan tages hensyn til grundvandsressourcen. Heri skal indgå en vurdering af mulighederne for alternative byvækstretninger, den naturlige beskyttelse af grundvandet i de enkelte delområder og mulighederne for at undgå, kontrollere og afværge en forurening.

Søg adresse:

Randers kommune vil administrerer efter retningslinjerne fra den tidligere regionplan 2005 for Århus amt indtil de nye vandplaner er vedtaget og retsgyldige. Se retningslinje 5.1 i Kommuneplan 2009. Med hensyn til vedtagelse af statens vandplaner og kommunens vandhandleplan henvises til afsnit om vandplanen i den venstre menuboks.

Et forslag til Kommuneplan 2013 er i offentlig høring og forventes vedtaget i løbet af 2013. 

Vandforsyningsplanen må ikke være i modstrid med de mål og rammer, der er fastsat i kommuneplanen.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013

Kommuneplan 2009

Kommuneplanforslag 2013-2025