Home / Vandforsyningsplan / Plan / Forsyningsområder / Redegørelse for forsyningsområder

Redegørelse

Forsyningsområde

Forsyningsområderne svarer med enkelte justeringer til de områder, som vandværkerne skal forsyne ifølge de gældende vandforsyningsplaner. Undtagelse er vandværkerne Fløjstrup, Fårup, Tvede og Verdo.

Det forudsættes, at vandværker med generelle vandkvalitetsproblemer eller uacceptable teknisk-hygiejniske forhold enten nedlægges eller får forholdene bragt i orden.

Ejendomme beliggende tæt ved grænsen for forsyningsområdet kan oveføres til et andet vandværks forsyningsområde, hvis der enighed mellem de berørte vandværker og forbrugeren.

Ejendomme beliggende tæt ved et eksisterende ikke-alment fællesvandværk kan vælge at tilslutte sig det ikke-almene vandværk, hvis det økonomisk er væsentligt mere fordelagtigt end tilslutning til det almene vandværk. 

Vandværket udbygger som hovedregel ledningsnettet og øvrige anlæg efter at have kapacitet til at forsyne alle forbrugere (både boliger og erhverv) i forsyningsområdet med drikkevand. Derfor er der generelt tilslutningspligt for alle forbrugskategorier. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan forbruger og vandværk dog i enighed aftale at en del af en ejendom (f.eks. erhvervsdelen) ikke tilsluttes.

Vandværket skal udbygge ledningsnet m.m. med henblik på forsyning af nye byområder, jf. kommuneplanen. I forbindelse med byggemodning af områderne overføres de til det naturlige forsyningsområde.

Angivelserne i gældende vandforsyningsplaner om bestemte vandværkers fremtidige overtagelse andre vandværkers forsyningsområde bevares uændret. Se tabel 2.2.1.

Ved nedlæggelse overtages forsyning af (vandværk)

Ved nedlæggelse overtages forsyning af (vandværk)

Kondrup

Verdo

Hvidsten

Spentrup

Eriksborg

Verdo

Frisenvold

Jebjerg

Fyrrebakken

Verdo

Gimming

Dronningborg

Helsted

Verdo

Kousted

Fårup

Langå Marks

Langå

Råsted Centralvarmeværk

Verdo

Stevnstrup

Stevnstrup Vestre

Sønder Borup

Verdo

Tebbestrup

Strømmen

Trustrup

Sdr. Borup

Tånum

Verdo

Vorup

Strømmen

Væth

Jebjerg

Væth Udflyttervandværk

Jebjerg

Ølst

Sdr. Borup

Østrup

Verdo

Tabel 2.2.1 Vandværkers overtagelse af forsyningsområde ved nedlæggelse af vandværk.

Tre vandværker uden for kommunen forsyner forbrugere i Randers kommune (se tabel 2.2.2), mens Fårup Vandværk er det eneste vandværk, som forsyner forbrugere i andre kommuner. 

Vandværker uden for kommunen

Beliggenhed

Antal forbrugere i kommunen

Fausing

Øst for Langkastrup

18

Laurbjerg

Syd for Jebjerg

4

Sdr. Vinge

Nordvest for Torup

11

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2.2 Vandværker uden for kommunen med forbrugere i Randers Kommune.

Sløjfning af boringer

For at minimere risikoen for forurening af grundvandet gennem boringer og brønde er det generelt ønskeligt, at der er så få brønde og boringer som muligt. Derfor kan der normalt ikke meddeles tilladelse til opretholdelse af boring eller brønd til havevanding, kreaturvanding eller anden sekundær brug, når ejendommens øvrige forbrug skal leveres fra vandværk.

Søg adresse: