Forsyningsstruktur

Randers Kommune har en decentral vandforsyningsstruktur.

De fleste forbrugere i byerne og deres nærområde er forsynet fra almene vandværker med tilsluttede distributionsselskaber, mens det i landområdet er mere almindeligt at have egen boring eller brønd (enkeltanlæg). Mange landbrug og enkelte andre erhvervsvirksomheder i landområdet har også egen indvinding.

Enkelte steder er ejendomme forsynet af vandværker uden for Randers Kommune.


Tabel 1: Oversigt over antal forsyningsanlæg.

Den eksisterende forsyningsstruktur og afgrænsning af vandværkernes forsyningsområder er beskrevet i sammenlægningskommunernes vandforsyningsplaner:

Siden vedtagelsen af planerne er der sket justeringer i strukturen og de beskrevne forsyningsgrænser, idet der dels er nedlagt et antal vandværker og dels er der sket justeringer i grænserne mellem de enkelte vandværker. Grænsen for det område, som det enkelte vandværk forsyner i øjeblikket (nuværende forsyningsområde), fremgår af kortet.

Anlægstyper

Et alment vandværk – i planen blot kaldet vandværk - forsyner mindst 10 ejendomme.

Vandværkerne varierer i størrelsen fra 10 til ca. 11.000 tilsluttede ejendomme.

Et ikke-alment fællesvandværk forsyner fra 2 til 9 ejendomme.

Et distributionsselskab modtager vand fra et andet vandværk og leverer det videre til forbrugerne. 

Et større enkeltanlæg indvinder vand til f.eks. industrier til brug i produktionen eller til vanding af afgrøder på marker og i væksthuse.

Et enkeltanlæg forsyner kun én ejendom.