Indsatsplaner

I henhold til vandplanerne skal der udpeges områder med drikkevandsinteresser (OD) og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indenfor OSD og vandværkers indvindingsoplande skal kommunen udpege områder på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder). For at sikre beskyttelsen af grundvandet indenfor disse områder, skal der udarbejdes indsatsplaner, der beskriver, hvilke indsatser der er nødvendige for at sikre, at der kan indvindes rigeligt grundvand af en tilfredsstillende kvalitet.

I Randers Kommune er der udlagt fire områder med særlige drikkevandsinteresser og adskillige indvindingsoplande til almene vandforsyninger, der ligger uden for disse. Randers Kommune har i 2012 ikke påbegyndt indsatsplanlægningen, da planlægningen afventer resultatet af statens grundvandskortlægning. Det første kortlagte område forventes afsluttet i 2013. Når statens grundvandskortlægning for interesseområderne foreligger, vil Randers Kommune iværksætte en indsatsplanlægning for at beskytte og sikre rent drikkevand. Indsatsplanlægningen vil blive iværksat og prioriteret i den samme rækkefølge som statens grundvandskortlægning bliver afrapporteret i.

Indsatsplaner skal behandles i grundvandsrådet/koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne dog ud i offentlig høring i 12 uger.

I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse vurderes behovet for udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Søg adresse: