Kommuneplanlægning

Ifølge Kommuneplan 2013 for Randers Kommune er det byrådets mål, at arbejde for, at beskyttelsen af grundvandet skal prioriteres højere end arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening.

Ved udlæg af areal til byformål er det vigtigt, at der tages hensyn til grundvandet, især til de forekomster der er væsentlige for den fremtidige vandforsyning (OSD-områder, indvindingsoplande til almene vandværker, beskyttelseszonen ved drikkevandsboringer, samt boringsnære beskyttelsesområder).

Før der udlægges arealer til byformål indenfor disse områder, foretages en konkret vurdering. Vurderingen skal afklare, hvordan der gennem arealdisponering og anvendelsesbestemmelser mv. tages hensyn til grundvandet. Heri skal indgå en vurdering af mulighederne for alternative retninger for byvækst, den naturlige beskyttelse af grundvandet i de enkelte områder samt, mulighederne for at undgå eller kontrollere en forurening. Beliggenheden af kommuneplanens byvækstarealer i forhold til de gældende OSD-områder er vist på kortet.

Søg adresse:

Beskyttelse og udnyttelse af grundvand reguleres efter de statslige vandplaner for Randers fjord, Mariager fjord og Limfjorden. Se retningslinjen i Kommuneplan 2013, afsnit 6.1. Med hensyn til status for vedtagelse af statens vandplaner og kommunens vandhandleplan henvises til siderne om Vandplaner.

Vandforsyningsplanen må ikke være i modstrid med de mål og rammer, der er fastsat i kommuneplanen.