Politikker

Byrådet har vedtaget ”Vision 2017 – vi vil mulighederne”. For at fastholde og gennemføre visionerne er der udarbejdet 13 visionspolitikker, hvoraf én omhandler klima, natur og miljø.

Visionspolitikken for klima, natur og miljø for perioden 2013 til 2017 er under politisk behandling og forventes vedtaget endeligt i byrådet medio 2013. Politikken tager afsæt i fire politiske visioner, som Byrådet har formuleret for klima, natur og miljø. Forsyning med drikkevand og grundvandsbeskyttelse er indeholdt i vision 2.

Vision 2

Randers Kommune har etableret skove og vådområder. De nye skovområder bidrager til beskyttelse af drikkevand, forbedring af landskabets grønne forbindelser og etablering af attraktive og rekreative områder for borgerne.

Med hensyn til drikkevand er der i Vision 2 angivet følgende:

Vi passer på drikkevandet

Kvaliteten af drikkevandet har afgørende betydning for vores sundhed. Alle skal derfor sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet, baseret på uforurenet grundvand.

Drikkevandet indvindes i dag fra grundvandet og kan drikkes uden videregående rensning. Men rent drikkevand er ikke en selvfølge i fremtiden.

Grundvandet er sårbart og trues af forurening fra menneskeskabte aktiviteter. Det kan blandt andet være nitratforurening fra gødskning af landsbrugsjord, forurening af sprøjtegifte fra husholdninger og landbrug eller forurening fra gamle industrigrunde. Det kræver derfor fortsat fokus og en øget indsats at sikre tilstrækkelige mængder drikkevand af høj kvalitet baseret på rent og urenset grundvand.

Det vil vi:

  • Vi gennemfører planlægning og indsatser for at beskytte og sikre rent drikkevand. Det sker blandt andet i samarbejde med Naturstyrelsen, vandværkerne og jordbrugserhvervet. Typiske indsatser kan være reduceret gødnings- og pesticidforbrug, braklægning eller skovrejsning.
  • Vi udarbejder i 2013 en samlet vandforsyningsplan for Randers Kommune. Heri skal vandforsyningsstrukturen fastlægges. Det kortlægges, hvilke områder i kommunen, der skal forsynes fra enkelte vandforsyningsanlæg.
  • Vi undersøger vandkvaliteten ved de 650 enkelte vandforsyningsanlæg i Randers Kommune. Ved utilfredsstillende vandkvalitet stilles krav om etablering af anden vandforsyning.