Planens indhold og opbygning

Vandforsyningsplanen er delt op i 5 dele:

  • Plan - udlægger rammerne inden for hvilke, den fremtidige forsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.
  • Status- og forudsætninger - beskriver bl.a. eksisterende forhold for de almene vandværker, enkeltanlæg, vandforbrug, grundvandsressourcen og grundvandsbeskyttelsen.
  • Bilag - indeholder bl.a. notater om principper for vurdering af vandværkerne.
  • Kort - fastlægger bl.a. de almene vandværkers forsyningsgrænser.
  • Status for dit vandværk - indeholder en statusbeskrivelse med vurdering for det enkelte almene vandværk.

Plandelen er bygget op omkring en række fokusområder, som er:

  • Forsynings- og indvindingsstruktur
  • Forsyningsområder
  • Forsyningssikkerhed
  • Drikkevandssikkerhed
  • Lokalisering af nye kildepladser

Til hvert fokusområde er der knyttet målsætninger, som ønskes realiseret i planperioden. For at realisere målsætningerne er der til hvert fokusområde opstillet en række retningslinjer. Retningslinjerne i vandforsyningsplanen udgør administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen på vandforsyningsområdet.