Målsætning og retningslinjer

Målsætning

 • Flest mulige ejendomme skal kunne tilbydes forsyning af drikkevand fra vandværkerne på rimelige vilkår.

Retningslinjer

 • Vandværkernes forsyningsområde med opdeling i det naturlige og det fremtidige forsyningsområde fremgår af vandforsyningsplanens kortbilag. 
 • Vandværket har som hovedregel pligt til forsyning af drikkevand i hele forsyningsområdet og har ret til forsyning i hele det naturlige forsyningsområde. 
 • Eksisterende erhvervsvirksomheder herunder landbrug i det naturlige forsyningsområde kan tilsluttes, hvis vandværket vurderer at det er teknisk og økonomisk muligt.
 • Når en ejendom tilsluttes almen vandforsyning, skal hele ejendommen som hovedregel tilsluttes.
 • Ved tilslutning af ejendomme til almen vandforsyning skal ubenyttede boringer og brønde sløjfes forskriftsmæssigt.
 • Behov for vand af drikkevandskvalitet til nye erhvervsvirksomheder skal som hovedregel dækkes af almene vandforsyninger.
 • Om muligt skal anvendes sekundavand til markvanding og andre erhvervsmæssige formål.
 • Der skal udarbejdes takstblade efter ensartede principper i henhold til det fælles takstblad for Randers Kommune, samt Miljøstyrelsens og FVD's vejledning.
 • Som udgangspunkt vil der ikke blive meddelt tilladelse til erstatningsboringer til enkeltanlæg i det naturlige forsyningsområde.
 • Vandværket har ret og pligt til forsyning af drikkevand i nye byområder. Ledningsnettet udbygges gradvist sammen med den øvrige infrastruktur til de nye byområder.
 • Vandværket har pligt til forsyning af ikke-almene fællesvandværker, der ønsker tilslutning.
 • Hvor grænser for forskellige vandværkers forsyningsområde gennemskærer kommuneplanens fremtidige byområder angiver områdegrænsen alene, hvor stor en del af området vandværket skal forsyne. Beliggenheden af grænsen fastlægges endeligt efter dialog med de berørte vandværker, når byområdets infrastruktur er endeligt fastlagt i en lokalplan.