Vandværkets forsyningsområde

Hvert alment vandværk tildeles et forsyningsområde.

Forsyningsområdet opdeles i det naturlige forsyningsområde og det fremtidige.

Fire steder i kommunen er der er der ejendomme udenfor forsyningsområde.

Det enkelte vandværks forsyningsområde svarer med enkelte justeringer til det område, som vandværket skal forsyne ifølge de gældende vandforsyningsplaner. Undtagelse er vandværkerne Fløjstrup, Fårup, Tvede og Verdo.

Det forudsættes, at vandværker med generelle vandkvalitetsproblemer eller uacceptable teknisk-hygiejniske forhold enten nedlægges eller får forholdene bragt i orden.

To vandværker udenfor kommunen forsyner forbrugere i Randers kommune, se tabel 1, mens Fårup og Sdr. Vinge Vandværk er de eneste vandværker, som i øjeblikket forsyner forbrugere i andre kommuner. Ifølge Vandforsyningsplan 2010-2020 for Favrskov Kommune har Væth Udflytter Vandværk også et forsyningsområde i Favrskov Kommune. På sigt skal vandværket i dette område forsyne 4 forbrugere.


Tabel 1: Vandværker uden for kommunen med forbrugere i Randers Kommune.

Vandværkets forsyningsområde

Ejendomme beliggende tæt ved grænsen for forsyningsområdet kan overføres til et andet vandværks forsyningsområde, hvis der enighed mellem de berørte vandværker og forbrugeren.

Ejendomme beliggende tæt ved et eksisterende ikke-alment vandværk kan vælge at tilslutte sig det ikke-almene vandværk, hvis det økonomisk er væsentligt mere fordelagtigt end tilslutning til det almene vandværk.

Vandværket udbygger som hovedregel ledningsnettet og øvrige anlæg efter at have kapacitet til at forsyne alle forbrugere (både boliger og erhverv) i forsyningsområdet med drikkevand. Derfor er der generelt tilslutningspligt for alle forbrugskategorier. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan forbruger og vandværk dog i enighed aftale at en del af en ejendom (f.eks. erhvervsdelen) ikke tilsluttes. Vandværket skal udbygge ledningsnet m.m. med henblik på forsyning af nye byområder, jf. kommuneplanens rammer. I forbindelse med byggemodning af områderne overføres de til det naturlige forsyningsområde.

Hvor grænse for forsyningsområde gennemskærer et nyt byområde, således at flere vandværker som udgangspunkt skal forsyne hver sin del af området, skal beliggenheden af grænsen betragtes som foreløbig. Når tidspunktet for udbygning af et område nærmer sig og områdets infrastruktur planlægges, tager kommunen stilling til, hvilke vandværker der skal forsyne hvilke dele af området. Vandværker skal dimensionere ledninger og forsyningskapacitet i øvrigt med henblik på at forsyne vandværkets forholdsmæssige del af det nye byområde.

Angivelserne i gældende vandforsyningsplaner om bestemte vandværkers fremtidige overtagelse andre vandværkers forsyningsområde bevares uændret. Se tabel 2.


Tabel 2: Vandværkers overtagelse af forsyningsområde ved nedlæggelse af vandværk.

Sløjfning af boringer

For at minimere risikoen for forurening af grundvandet gennem boringer og brønde er det generelt ønskeligt, at der er så få brønde og boringer som muligt. Derfor kan der normalt ikke meddeles tilladelse til opretholdelse af boring eller brønd til havevanding, kreaturvanding eller anden sekundær brug, når ejendommens øvrige forbrug skal leveres fra vandværk.

Søg adresse: