Planens opbygning

Randers Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2018 består af 5 dele. En målsæt­ningsdel (planen), en kortlægningsdel, et økonomiafsnit, en vurdering af planen 2009-2012 og endelig en miljøvurdering af Affalds- og Ressourceplan 2018.

Målsætningsdelen tager udgangspunkt i kommunens vision, ”Rigdom og vækst uden affald”, og fremsætter de fremtidige mål og indsatsområder for håndteringen af affald frem til 2018. Et indsatsområde er et konkret bud på hvilke problemstil­linger vi vil løse i den kommende plan­periode. Indsatsområderne præsenteres enkeltvis efter hvert mål sammen med en række konkrete initiativer. Under hvert enkelt indsatsområde er der en plan over dels hvornår kommunen forventer at igangsætte arbejdet med det konkrete indsatsområde, dels initiativernes økonomiske konsekvenser.

Kortlægningsdelen indeholder en kortlægning af affaldsmængder fra private husstande fra perioden 2009-2012 og en prognose for udviklingen af affaldsmængderne frem til 2024. Den indeholder desuden en redegørelse af affaldsordninger- og anlæg, herunder en redegørelse for behovet for forbrændings- og deponeringskapacitet.

Økonomiafsnittet beskriver omkostningerne ved håndteringen af affald.

Vurdering af plan 2009-2012 omhandler hvorvidt Randers Kommune har opfyldt de generelle målsætninger fra Affaldsstrategi 2005-2008, Affaldsbekendtgørelsen og de daværende udmeldinger fra Miljøministeriet.

Miljøvurderingen af Affalds- og Ressourceplan 2018 beskriver hvorvidt planen kan forventes af have væsentlig indvirkning på miljøet.