Miljøvurdering

Baggrund for screeningen

Den 21. juli 2004 trådte bestemmelserne om ’Miljøvurdering af planer og programmer’ i kraft. Lovens formål er at fremme bæredygtig udvikling. Midlet er at sikre at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ovenstående planforslag er omfattet af Lov om miljøvurdering. Der er således foretaget en indledende vurdering i forhold til lovens bilag 3 og 4 samt en vurdering i forhold til en række miljøkategorier.

Formålet med nærværende screening er at afklare om der efterfølgende skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering eller ej.

Se screening for miljøvurdering i boksen til højre.

Planforslaget går ud på at udnytte affaldets ressourcer

Affaldsplanens overordnede formål er at øge genanvendelsesprocenten for affaldet i Randers Kommune. Dette realiseres for husholdningsaffald ved dels at optimere allerede eksisterende indsamlingsordninger for genanvendelige fraktioner, og dels via etablering af en indsamlingsordning for organisk affald.

Planen lægger endvidere op til at øge genanvendelsesprocenten ved at fokusere på bedre sortering af erhvervsaffald indvejet på Affaldsterminalen til deponi.

Således sigter planen mod en øget udnyttelse af affaldets ressourcer, bl.a. ved optimering af indsamlingsordningerne og en øget informationsindsats.

I forbindelse med indsamlingen af organisk affald vil Randers Kommune undersøge hvilke afsætningsmuligheder, der bedst passer til kommunens behov, herunder undersøge fordele og ulemper ved en eventuel etablering af et forbehandlingsanlæg til organisk affald.

Konklusion

Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2. I screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 1, stk. 2, skal omfatte. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen til ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og det er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. Realiseringen af affaldsplanen indebærer øget udnyttelse af affaldets ressourcer, og har dermed en overordnet positiv påvirkning af miljøet.

Nyttige links:

Her kan du se Randers Kommunes miljøvurdering. Det er en samlet vurdering af, hvorvidt affaldsplanen kan få indvirkning på miljøet.

Screening for miljøvurdering

Lov om miljøvurdering