Økonomi

Affaldsindsamlingen er udliciteret til private entreprenører, mens myndighedsdelen og den administrative del er placeret i Miljø og Teknik. Kommunens fire genbrugspladser samt Randers Affaldsterminal, hvor omlastningsfaciliteter og genbrugspladsen for erhverv findes, er kommunalt ejede og kommunalt drevne.

Affaldsregnskab

Tabel 1 viser Randers Kommunes affaldsregnskab. De samlede udgifter udgør i 2012 ca. 134 mio. kr. Den samlede mængde affald behandlet gennem kommunale ordninger er 78.250 tons. Den gennemsnitlige omkostning pr. ton affald er 1.713 kr. i 2012.

Affaldsregnskab for Randers Kommune

Tabel 1: Kilde, Randers Kommune.

Randers Kommune har i 2012 haft indtægter på knap 141 mio. kr. Indtægterne består primært af renovationsafgifter samt øvrige gebyrer, hvilke kommunen opkræver af brugerne. Øvrige indtægter stammer fra salg af genanvendelige materialer, der er indsamlet via genbrugspladserne samt henteordningerne for glas, papir og pap.

I 2012 er der et samlet overskud på ca. 7 mio. kr.

Husholdninger

Renovationsgebyret betales halvårligt via ejendomsskattebilletten. Renovationsgebyret dækker over følgende ordninger, som er obligatoriske:

 • Indsamling, transport og forbrænding af dagrenovation.
 • Indsamling, transport og behandling af genanvendelige fraktioner via henteordning for glas, papir, pap, jern og metal, brændbart storskrald, elektronikskrot og miljøfarligt affald.
 • Håndtering og behandling af affald afleveret på genbrugspladserne for private.
 • Administration, information m.v.

Gebyret for indsamling og forbrænding af dagrenovation reguleres efter volumen. Gebyrerne for indsamling af genbrug via henteordning og for drift af genbrugspladserne baseres på et fast gebyr pr. beboelsesenhed registreret i kommunens boligregister.

Se gebyrstørrelserne i boksen til højre.

Erhverv

For erhverv gælder at virksomhedernes dagrenovationslignende affald er omfattet af den kommunale indsamlingsordning. Renovationsgebyret betales enten halvårligt via ejendomsskatteopkrævningen eller via separat opkrævning ud fra CVR–nr. Prisen for indsamling og forbrænding af dagrenovation reguleres efter volumen. Øvrige affaldsfraktioner er omfattet af anvisningsordninger.

Pr. 1.1.2012 blev det lovpligtigt at kommunerne udsender et særskilt administrationsgebyr. Gebyret dækker omkostninger til bl.a.:

 • Administration og planlægning af affaldsordninger
 • Udarbejdelse af regulativ og affaldsplaner
 • Affaldsdatabasen
 • Information og vejledning

Se gebyrstørrelserne i boksen til højre.

Virksomheder kan benytte kommunens genbrugspladser med et gyldigt adgangsmærkat i bilens forrude. Mærkaterne er prisdifferentieret i tre kategorier:

 • Mærkat til virksomheder med håndværkerrelaterede branchekoder
 • Mærkat til øvrige virksomheder
 • Mærkat for aflevering af farligt affald