Planen

Randers Kommune har en vision om at skabe rigdom og vækst uden affald. Det betyder at vi, samtidig med at vi bevarer vores nuværende levestandard, vil forebygge affald og udnytte mulighederne og ressourcerne i det affald, som vi ikke kan forebygge.

Og affald er der nok af - i 2012 blev der i Randes Kommune produceret ca. 78.250 tons husholdningsaffald og dagrenovationslignende erhvervsaffald. Af det blev over 32.000 tons sendt til forbrænding, ca. 4.400 tons til deponi, ca. 1.400 til særbehandling og resten, ca. 51 %, blev genanvendt. Der er således et stort potentiale for at øge genanvendelsen af diverse materialer.

Randers Kommune har dog allerede taget store skridt for at øge genanvendelsen. Vi indsamler i dag papir og emballage af glas, metal og hård plast ved alle private husstande. Kommunen lever således op til den europæiske målsætning senest i 2015 at have indført særskilt indsamling af papir, metal, plastik og glas fra private husholdninger1.

Danmarks ressourcestrategi er stadig undervejs, men Miljøministeriet har meldt ud at Danmark skal være et foregangsland på affaldsområdet i en europæisk sammenhæng. For at opnå det har Miljøministeriet udpeget 4 hovedindsatsområder2 for affaldsområdet de kommende år:

  1. Udnytte næringsstofferne i det organiske affald. Det betyder at særskilt indsamling af det organiske affald skal prioriteres.
  2. Øge indsamlingen og udnyttelsesgraden af de elektriske og elektroniske produkter så sjældne og værdifulde metaller bevares.
  3. Øge kvaliteten i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald ved bl.a. at sikre at farlige stoffer, f.eks. PCB, bliver sorteret ud af bygge- og anlægsaffald.
  4. Øge genanvendelsen af de traditionelle affaldsfraktioner som pap, papir, plas og metal fra husholdningerne.

Udover Miljøministeriets 4 hovedindsatsområder vil Randers Kommune også arbejde med en række andre punkter, som sikrer genanvendelse og nyttiggørelse af affaldets ressourcer.

I det følgende kan du læse om Randers Kommunes mål, indsatsområder og initiativer på affaldsområdet frem til 2018.