Vurdering af plan 2009-2012

Kommunens fire overordnede mål baserede sig på de generelle målsætninger fra Affaldsstrategi 2005-2008, Affaldsbekendtgørelsen og de daværende udmeldinger fra Miljøministeriet:

Mål 1: Nedbringe mængden af produceret affald.

Mål 2: Udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt.

Mål 3: Nedsætte miljøbelastningen fra affaldet.

Mål 4: Øge kvaliteten i affaldshåndteringen.

Derudover ønskede Randers Kommune at arbejde for at mængden af dagrenovation i 2012 ikke oversteg mængderne i 2009, målt pr. borger. Som nedenstående figur viser, har Randers Kommune formået hvert år at reducere mængden af dagrenovation pr. borger, så den er faldet fra 290 kg. pr. borger i 2009 til 275 kg i 2012. Borgerne er blevet bedre til at udsortere forskellige genanvendelige effekter i dagrenovationen og producerer generelt mindre affald.

Figur 1: Kilde Randers Kommune.

Randers Kommune vedtog 25 målsætninger for den første 4-årige periode for at opfylde affaldsplanens fire overordnede mål. I denne sides fire underliggende punkter, et for hvert mål, er der redegjort for hvorvidt målsætningerne blev nået. Endelig er der lavet en kort statusopgørelse for de enkelte initiativer fra Affaldsplan 2009-2012. Den kan du se via linkene til højre.

Status på initiativer

Vil du vide mere om initiativernes status fra sidste planperiode, så klik på de nedenstående link.