Forord

Siden slutningen af 1990´erne er grundvandsressourcerne i Danmark blevet kortlagt. Det blev først gjort af amterne, dernæst af de statslige miljøcentre og siden 2011 af Naturstyrelsen.

Kortlægningen er baseret på indsamling af eksisterende data om geologi, grundvand, geofysik, nedbør og overfladevand m.m. Kortlægningen er finansieret af det grundvandsgebyr, vandværkerne gennem årene har indbetalt.

Når Naturstyrelsen har afleveret den færdige kortlægning til kommunen, skal kommunen udarbejde en eller flere indsatsplaner for det kortlagte område.

Indsatsplanen er en handlingsplan, som angiver hvilke indsatser, der skal gøres for at beskytte drikkevandet mod forurening. Planen slår samtidig fast, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, hvornår de skal gennemføres, og hvem der skal betale for dem.

Så vidt det er muligt skal indsatsplanens indsatser gennemføres på baggrund af frivillige aftaler mellem de berørte parter. Hvis det viser sig umuligt at opnå de nødvendige aftaler på frivillig basis, er der dog, i gældende lovgivning, mulighed for at myndighederne påbyder de nødvendige tiltag.

Randers Kommune har valgt at lade indsatsplanen bestå af en overordnet rammeindsatsplan for et større område samt en delindsatsplan for hvert enkelt vandværk.

Rammeindsatsplanen og delindsatsplanerne har grænseflader til både kommuneplanen, vandforsynings- og spildevandsplanen samt Vandplanen for Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord.

Indsatsplaner i høring

Rammeindsatsplanen for Asferg – Udbyneder området samt delindsatsplaner for 11 vandværker har været forelagt Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse i Randers Kommune, og er blevet godkendt i Miljø- og teknikudvalget den 11. juni 2015.

Rammeindsatsplanen og de tilhørende delindsatplaner sendes nu i offentlig høring i en lovbefalet 12 ugers periode. Høringen løber fra den 11. september 2015 til den 4. december 2015.

Under "Din mening" for oven på siden kan alle borgere kommentere rammeindsatsplan eller delindsatsplaner.