Indsatsplaner

Velkommen til Randers Kommunes side om indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.


Hvad er en indsatsplan?

En indsatsplan er en plan for, hvordan grundvandet i et indsatsområde kan beskyttes, så drikkevandsinteresserne sikres.

Formålet med planen er både at beskytte nuværende vandindvinding og bevare grundvandsressourcen for kommende generationer. Via indsatsplanen sikres, at grundvandsressourcen også i fremtiden kan anvendes til fremstilling af godt og rent drikkevand. Dette supplerer Randers Kommunes målsætning om at sikre, at vandforsyningen i kommunen er baseret på rent grundvand uden brug af rensning.

En indsatsplan indeholder de indsatser, der skal gennemføres i et givent indsatsområde. Desuden er der angivet retningslinier for myndighedernes fremtidige administration af forhold, der har med grundvandet at gøre.

Planen angiver, hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.

Indsatsplanerne udarbejdes af kommunen i samråd med vandværkerne i området, Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og desuden med lodsejere, hvis de nødvendige indsatser får konsekvenser for privat ejendom. Efter en offentlig høring vedtages indsatsplanerne af byrådet.