Generelt om indsatsplaner

Formålet med indsatsplanerne er både at beskytte nuværende vandindvinding og bevare grundvandsressourcen for kommende generationer. Grundvandet skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af menneskelig aktivitet, og grundvandet skal beskyttes mod påvirkning fra jordoverfladen.

I kapitlerne, hvis overskrifter ses i den grå boks til venstre, er beskrevet det, som gælder generelt for alle indsatsplaner.

Man kan læse om, hvordan vi udarbejder indsatsplaner, og hvordan vi har valgt at opdele planerne.

Man kan endvidere læse om det fysiske grundlag for indsatsplanerne, som er den statslige grundvandskortlægning og de områdeudpegninger, som er resultatet af kortlægningen.

Endelig er der redegjort for den lovgivning, der gælder for udarbejdelsen af indsatsplanerene samt om Randers Kommunes målsætninger og retningslinjer for grundvandsbeskyttelse.

Dynamiske indsatsplaner

Ligesom andre dele af samfundets infrastruktur er vandforsyning ikke statisk. Der skal derfor være mulighed for løbende at revidere indsatsplanerne f.eks. ved større ændringer i indvindingsstrategi eller markante ændringer af vandkvaliteten.

Når indsatserne i en indsatsplan er implementeret, skal det én gang årligt vurderes, om indsatserne opfylder, eller vurderes at være på vej til at opfylde deres formål. Hvis ikke det er tilfældet, vil det være nødvendigt at revidere planen.