Grundvandsbeskyttelse

Generel regulering
Der bliver, til en vis grad, taget hånd om de fleste potentielle kilder til forurening af grundvandet i den generelle miljøbeskyttelse, som sker med hjemmel i blandt andet Miljøbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven og Husdyrbrugsloven. Den generelle beskyttelse af grundvandet er primært fremadrettet og skal sikre at der på langt sigt, kan indvindes grundvand, der overholder drikkevandskvalitetskravene.

Den generelle grundvandsbeskyttelse er dog ofte ikke tilstrækkelig til at sikre grundvandet, og indsatsplanen skal supplere den generelle regulering med særlige beskyttelsestiltag. Der er desuden i de seneste år sket en forringelse af mulighederne for at beskytte grundvandet generelt især over for nitrat med vedtagelsen af den såkaldt landbrugspakke fra 2015.

Efter gennemførelsen af landbrugspakken er der indført højere harmonikrav med hensyn til, hvor meget N gødning, der må tilføres landbrugsarealer. Der kan derfor fremover lovligt udbringes mere gødning med deraf følgende sandsynlig større udvaskning af nitrat, end man har set de seneste ca. 25 år. Landbrugspakken har desuden bevirket, at kommunen ikke længere, via miljøgodkendelserne, kan stille krav om mindre gødskning på sårbare arealer.

Indsatsplanens grundvandsbeskyttelse
En vedtaget indsatsplan giver imidlertid mulighed for at gennemføre en supplerende beskyttelsesindsats, der som minimum sikrer overholdelse af drikkevandskvalitet i indvindingsboringer.

Den grundvandsbeskyttelse, som foregår via indsatsplanen består dels af administrative retningslinjer for grundvandsrelaterede aktiviteter dels af mere direkte fysiske tiltag, som griber ind overfor risiko for forurening.

Der kan læses mere i underkapitlerne "Indsatser", "Randers Kommunes målsætninger og retningslinjer" samt "Foranstaltninger".