Læsevejledning

I den mørkeblå "bjælke" for oven på siden findes et antal hovedoverskrifter, der kan bruges som indgang, alt efter hvad man leder efter.

Generelt om indsatsplaner giver en beskrivelse af, hvordan vi udarbejder indsatsplaner, hvordan planerne er bygget op og hvilken lovgivning der gælder for dem. Det er beskrevet hvordan grundvandskortlægningen er foregået og hvilke målsætninger og retningslinjer for grundvandsbeskyttelsen, Randers Kommune har vedtaget.

Indsatsplanområder beskriver den geografiske udstrækning af de hovedområder, som vi, for overskuelighedens skyld, har valgt at opdele indsatsplanerne i.

Randers Syd, Randers Vest og Randers Nordøst bruges som indgang til indsatsplaner for vandværker i de forskellige indsatsplanområder. I takt med, at planerne bliver udarbejdet vil der, under hvert område findes en rammeindsatsplan for det pågældende indsatsplanområde samt delindsatsplaner for hvert alment vandværk i området (et alment vandværk er et vandværk med 10 forbrugere og derover).

Planer i høring er det sted man går ind for at afgive høringssvar på en given indsatsplan. Offentlige høringer er af 12 ugers varrighed og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside. Borgere, vandværker og virksomheder, som er direkte berørt at en indsatsplan, vil få individuel besked.

Under de fleste hovedoverskrifter er der en kapitelinddeling, som ses i det lysegrå felt til venstre. Kapitelinddelingen er i alle tilfælde opstillet lodret som indholdsfortegnelsen i en bog.

Endelig er der i nogle kapitler en underinddeling, som ses inde på selve siden i form af "Emnefelter" som vist herunder.

 

......... og her kommer så den tekst, der hører til underafsnittet.