Lovgrundlag for grundvandsbeskyttelsen

Miljøbeskyttelsesloven:
Den generelle grundvandsbeskyttelse foretages ved hjælp af miljø-beskyttelsesloven. Det er bla. her, der står, at man ikke må udsætte jord og grundvand for forurening, og at kommunen kan give påbud eller nedlægge forbud at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg.

Vandforsyningsloven:
I vandforsyningslovens kapitel 3 er det beskrevet, at staten skal kortlægge og udpege områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsoplande til almen vandforsyning uden for OSD. Når kortlægningen er tilendebragt skal kommunerne udarbejde indsatsplaner under inddragelse af samtlige relevante parter.

Bekendtgørelse om indsatsplaner:
I bekendtgørelse om indsatsplaner er det nærmere beskrevet, hvad indsatsplanerne skal indeholde og hvornår de skal udarbejdes.Det er via vandforsyningsloven og bekendtgørelse om indsatsplaner, det er muligt at pålægge lodsejere og andre tiltag til beskyttelse af grundvandet på steder, hvor den gennerelle beskyttelse ikke er tilstrækkelig.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer:
Bekendtgørelsen udpeger bl.a. følgende:

  • Områder med særlige drikkevandsinteresser, OSD.
  • Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden OSD
  • Følsomme indvindingsområder, som er delområder inden for OSD og indvindingsoplande, som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening.
  • Indsatsområder, som er delområder inden for de følsomme indvindingsområder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig.

Gældende lovgivning (pr. januar 2018)

Lov om miljøbeskyttelse af 6. juni 1991. Jf. Lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017 med ændringer af 23.01.2018

Lov om vandforsyning m.v. Lov Nr. 299 af 8. juni 1978 jf. Lovbek. nr. 125 af 26. januar 2017 med ændringer af 23.01.2018

Bekendtgørelse om indsatsplaner. Bek. Nr. 912 af 27. juni 2016

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Bek. nr. Nr.: 246 af 15. marts 2017 med ændringer af 23.01.2018

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. Lov nr. 45 af 23/01/2018

Regler om udpegning og administration af BNBO (fra 2018):
Omkring alle vandforsyningsboringer til almen vandforsyning bliver der udpeget boringsnære beskyttelsesområder, BNBO´er. Formålet med at etablere BNBO er, at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde og derved beskytte drikkevandet. Ved uheld kan BNBO sikre responstid til at foretage oprydning/afværgeforanstaltninger.

Tidligere var det kommunerne, der fik beregnet BNBO´er og som stod for udpegningen af dem. Der har imidlertid manglet en egentlig lovgivning, som gav hjemmel til udpegningen. Kommunerne kunne vedtage forskellige tiltag med hjemmel i 24 og 26a i miljøbeskyttelsesloven til at beskytte den enkelte boring.

Den 1. februar 2018 er der trådt en ændring af vandforsyningsloven i kraft. Her er det kommet ind, at det er staten, der udpeger BNBO´er. Samtidig er der tilføjet en § 21c i miljøbeskyttelsesloven, som fastlægger nogle restriktioner om håndtering af pesticider i BNBO´erne. Det er stadig sådan, at kommunerne kan bruge miljøbeskyttelseslovens §24 og 26a til at gennemføre tiltag, for at undgå forurening af grundvandet omkring en boring. Det er en betingelse, at det kan begrundes, at en given aktivitet kan true eller truer med at forurene et vindindvindingsanlæg. Det er således ikke tilstrækkeligt, at forureningen truer grundvandet generelt.