Potentielle forureningskilder

Vores grundvand er truet af en stor mængde forskellige forureningskilder, hvoraf langt størstedelen stammer fra menneskelig aktivitet både i by- og landområder.

Byområder
Byområder kan indeholde mange forskellige potentielle forureningstrusler i forhold til grundvandet. Der kan være tale om anvendelsen, opbevaringen og håndteringen af forskellige kemiske stoffer, der hver for sig er punktkilder. Der er imidlertid megen diffus forurening fra byområder, som ikke lader sig afgrænse og afværge - disse må betragtes som fladekilder dækkende hele byområdet

Det åbne land
Hovedparten af det åbne land bruges som landbrugsjord, hvor der gødskes og bruges mange forskellige sprøjtemidler. Hvor grundvandet er velbeskyttet, er der indtil videre ikke nogen problemer i forhold til regelret landbrugsdrift, men i dele af Randers Kommune er grundvandet dårligt beskyttet mod menneskelig aktivitet.

Råstofområder kan udgøre en trussel for grundvandet. Navnlig er det afgørende for grundvandsbeskyttelsen, at de efterbehandlede råstofgrave ikke anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet.

I det åbne land er der desuden mange steder, hvor der har været deponeret affald og fyld af forskellig slags. Mange af deponeringerne er foregået i tidligere råstofgrave. En del er undersøgt af Region Midtjylland og tidligere af amterne, men mange er stadig ikke undersøgte, og det vil vare mange år før arbejdet med undersøgelser er afsluttet. I forbindelse med indsatsplanarbejdet prioriteres de mest grundvandstruende lokaliteter til oprydning.

I dette kapitels underafsnit behandles de enkelte typer af trusler mod grundvandet på et overordnet plan. De enkelte konkrete forureningstrusler behandles i delindsatsplanerne.