Indsatsplaner i høring

Høring af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse
Randers Kommune offentliggør hermed Forslag til indsatsplaner for Randers Syd og sender samtidig indsatsplanerne i 12 ugers offentlig høring. Høringen løber fra 9. februar til 4. maj 2018.

Vi vil gerne høre din mening
Du har mulighed for at kommentere indsatsplanerne i høringsperioden. Alle de kommentarer, vi modtager i perioden, vil blive behandlet, inden de endelige indsatsplaner bliver fremlagt til vedtagelse i Byrådet.

Hvis du til bemærkninger til forslagene til indsatsplaner, skal du sende dem til Randers Kommune senest 4. maj 2018. Bemærkninger skal sendes til Miljoe@randers.dk. Skriv ”Forslag til indsatsplaner” i emnefeltet.

Om indsatsplanerne
Forslagene til indsatsplaner for Randers Syd området beskriver de målsætninger og indsatser, som Randers Kommune vurderer nødvendige for at sikre, at der indvindes grundvand af bedst mulig kvalitet i området.

Indsatsplanerne omfatter målrettede indsatser i forhold til nitrat, pesticider og forurenede grunde og desuden retningslinjer for kommunens administration af forhold, der har med grundvand og drikkevand at gøre.

Planerne omfatter en overordnet rammeindsatsplan for hele området syd for Randers Fjord og Gudenåen samt delindsatsplaner for de 20 almene vandværker i området. Vandværkerne er: Assentoft, Drastrup Mark, Eriksborg, Floes, Fløjstrup, Frisenvold, Jebjerg, Kristrup, Langkastrup, Sdr. Borup, Strømmen, Tebbestrup, Uggelhuse, Vilstrup, Virring, Vorup, Værum By, Væth Udflytter, Væth og Årslev By.

Man kan læse Forslag til indsatsplanerene ved at vælge Randers Syd i den blå bjælke for oven på denne side og derefter vælge enten Rammeindsatsplan eller en af delindsatsplanerne i den grå boks til venstre på siden.

Klage
En indsatsplan kan kommenteres men ikke påklages, da det ikke er nogen afgørelse. Derimod kan afgørelser, som Randers Kommune træffer fremadrettet som følge af en indsatsplan, påklages efter reglerne i den lov, som afgørelsen træffes efter.

Miljøvurdering
Forslag til indsatsplanerne for Randers Syd er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og at det derfor ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er offentligt annonceret på Randers Kommunes hjemmeside. Da dette er en afgørelse kan den påklages.

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse af, at indsatsplanerne ikke skal miljøvurderes, fremgår klagevejledningen af selve afgørelsen, som kan tilgås via følgende link: http://sektorplaner.randers.dk/dk/indsatsplaner-02/randers-syd/screening-for-miljoevurdering/

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte jens.osterby.hansen@randers.dk