Randers Syd

Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsats-planlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på grundvand, som kun har behov for simpel vandbehandling.

Randers Syd Kortlægningsområde blev sammen med en række andre kortlægningsområder oprindeligt udpeget af det tidligere Aarhus Amt i Regionplan 2001 som ramme for kortlægning af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD.

Der er i perioden 2005 til 2014 gennemført en række undersøgelser i Randers Syd Kortlægningsområde. I rapporten Redegørelse for GKO Randers Syd er resultaterne fra undersøgelserne, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, kvalitet, naturlige beskyttelse, arealanvendelse og forureningskilder, beskrevet.

Endvidere er der i denne redegørelse foretaget en afgrænsning af indvindingsoplande og nitratfølsomme indvindingsområder. Der er som led i kortlægningen desuden foretaget justeringer af OSD. Indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder er der afgrænset indsatsområder.