Grundlag

Klimaet forandrer sig

Indenfor de næste hundrede år må vi forvente at opleve et mere ekstremt vejr med kraftige storme, perioder med hedebølger, mere nedbør, voldsommere regn og højere vandstand i havet, fjordene, åerne og søerne.

Op til 1 meters stigning i fjordens normalvandstand om 100 år og 14 % mere regnvand er nogle af de udfordringer vi skal slås med.

Det betyder, at vi må tage fat på opgaven med at tilpasse byerne og det åbne land, så vi kan imødegå de udfordringer, der følger med klimaforandringerne. Vi har med andre ord brug for lokale løsninger på et globalt problem.

Middelalderbyen Randers blev grundlagt midt i et floddelta og dele af den gamle by er lavt beliggende. Men også enkelte andre områder og bykvarterer i Randers er lavt beliggende ligesom nogle af byerne langs fjorden og åerne er det. Det er klart, at lavtliggende kystnære beboelsesområder er meget sårbare overfor vandstandsstigninger, og nogle af dem vil måske på lang sigt blive vanskelige at sikre.

Selvom vi nu i over 800 år har beboet denne egn med åer, moser, enge, fjord og hav og flere gange har oplevet oversvømmelser ved stormflod, skybrud og smeltevand fra sne, er opgaven med at tilpasse os forholdene nu blevet mere aktuel end nogensinde før på grund af den ekstra mængde vand, der skal håndteres.

Med de udfordringer, vi står overfor, har vi brug for en langsigtet plan, der tager fat på opgaven.

Denne klimatilpasningsplan tager hul på de vigtige prioriteringsspørgsmål om, hvor, hvornår og hvordan vi tackler de øgede vandmængder i Randers Kommune.

Forudsætningen for en god plan med de rigtige prioriteringer er viden, der sammenstilles på nye måder. Kortlægning af områder der er oversvømmelsestruede ved forskellige vejrhændelser; kortlægning af værdier, og en kortlægning af de områder, hvor der er særlig risiko for tab af værdier, er væsentlige grunddata i forhold til en prioritering af indsatsen. Desuden spiller klimaprognoser og økonomi en stor rolle, for at kunne vælge de rigtige indsatser på det rette tidspunkt.

Klimatilpasningsplanen fokuserer på håndteringen af vand. Det betyder, at virkninger af vind, sol og varme ikke er en del af planen.

Planen godkendes som et kommuneplantillæg. Det betyder, at der fremadrettet vil blive taget højde for de udfordringer klimaet byder os, når der skal træffes nye politiske beslutninger og vedtages planer og projekter.

En klimatilpasningsplan er dynamisk. I takt med klimaforandringernes udvikling vil vi få behov for at justere og tilpasse planen efter gældende prognoser og aktuelle forhold.

Vores beliggenhed giver os udfordringer og en særlig forpligtelse til at være klar, når vandet truer.

Områderne langs Randers Fjord og Gudenåen ved Randers by er for nyligt – med baggrund i EU’s oversvømmelsesdirektiv – blevet udpeget som ét af ti særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark.

Som konsekvens heraf skal kommunen senest i efteråret 2015 vedtage en risikostyringsplan for de særligt oversvømmelsestruede områder langs kysten og i Randers by.

Truet af oversvømmelse

Randers kommune er omgivet af vand fra fjorde og vandløb. Beliggenheden giver os udfordringer og en særlig forpligtelse til at være klar, når vandet truer.

Områderne langs Randers Fjord og Gudenåen ved Randers by er for nyligt – med baggrund i EU’s oversvømmelsesdirektiv – blevet udpeget som ét af ti særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark. Se kort.

Som konsekvens heraf skal kommunen - som opfølgning til denne plan - senest i efteråret 2015 vedtage en risikostyringsplan for de særligt oversvømmelsestruede områder langs kysten og i Randers by.

Nyttige links

EU's oversvømmelsesdirektiv og de ti udpegede risikoområder i Danmark, læs mere her.