Miljøvurdering

Screening for miljøvurdering

Den 21. juli 2004 trådte bestemmelserne om miljøvurdering af planer og programmer i kraft. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og fremme bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er foretaget screening af klimatilpasningsplanen - kommuneplantillæg nr. 6 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 med senere ændringer.)
I screeningen er det vurderet, hvorvidt planen har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv..

Konklusion - ikke egentlig miljørapport

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. De forventede øgede regnmængder og havvandsstigninger giver naturligvis i sig selv en væsentlig indvirkning på miljøet, og man kan også tænke sig at forskellige former for klimatilpasning (fx forhøjelse af diger eller etablering af sluser i fjorden) engang i fremtiden kan give ganske væsentlige miljøpåvirkninger.
Klimatilpasningsplan – Kommuneplantillæg nr. 6 er, i sig selv, dog primært et forsøg på at skabe en kortlægning og et overblik over den udfordring, kommunen står overfor. De konkrete handlinger, som evt. kunne tænkes at have væsentlig indflydelse på miljøet, vil først blive fastlagt i den efterfølgende planlægning, eksempelvis i form af lokalplaner, spildevandsplaner mv.

Klageadgang

På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af klimatilpasningsplanen. Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Denne beslutning kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger fra forslaget til planen er offentliggjort.

Nyttige links:

Her kan du se Randers Kommunes miljøvurdering. Det er en samlet vurdering af, hvorvidt klimatilpasningsplanen kan få indvirkning på miljøet.

Screening for miljøvurdering

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer

Klagevejledning