Plan

Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplanen.

Planen bygger på tre kortlægninger

  • Sandsynlighedskort (risiko for oversvømmelse fra nedbør, fjord, vandløb, grundvand + kombinerede hændelser)
  • Værdikort (mulige skadeværdier i et område)
  • Risikokort (sandsynlighed for oversvømmelse sammenholdt med de værdier, der kan gå tabt)
  • Udover en beskrivelse af grundlaget for kortlægningerne og de forudsætninger planen bygger på, omfatter klimatilpasningsplanen en beskrivelse af de udfordringer kortlægningen viser, hvilke virkemidler der kan bringes i anvendelse, og hvilke initiativer der sættes i værk.

Klimatilpasningsplanen er en plan for, hvordan vi fremadrettet ser mulighederne for at kunne håndtere de ekstra vandmængder, der kommer som konsekvens af klimaforandringerne.

Planen gælder for hele kommunen.

Med baggrund i risikokortlægningen har Randers Kommune udvalgt 22 områder, der skal ses nærmere på. Der er tale om 5 områder i Randers by, 12 områder i øvrige byer og 5 områder i det åbne land. Med udgangspunkt i de udvalgte områder er planen inddelt i tre afsnit: ”Randers”, ”Øvrige byer” og ”Det åbne land”.


Brug de digitale kort.

Hvor er der størst sandsynlighed for oversvømmelse? – Er det lige der hvor jeg bor – eller er det for enden af vejen?

Oversvømmelseskortene viser, hvor der findes lavninger i terræn. Det er oftest i lavninger oversvømmelser vil ske, når vi for eksempel rammes af et voldsomt skybrud. Men om der faktisk bliver oversvømmelse, afhænger af flere forskellige omstændigheder.

  • Om vandet løbe væk fra lavningen
  • Om jordens ledningsevne
  • Om befæstningsgrad
  • Om dybden af det øvre grundvandslag

Brug oversvømmelseskortene her på siden.