Fjorde og vandløb

Fjord

Truslen om oversvømmelse fra fjorden er i sagens natur kun relevant at se på hos de kystnære og lavtliggende byer.
Det er især Udbyhøj, Uggelhuse samt Randers by, som er truet af oversvømmelse fra havet.

I forbindelse med kortlægningen er der lavet beregninger af oversvømmelsesudbredelsen ved en 20 års hændelse i 2050. Herunder ses området ved Udbyhøj. Ifølge kortdata ser det ud som om vandet trænger ind over digerne ved omkring 1,8 m. Dermed er hele Udbyhøj udsat for oversvømmelse ved en vandstand over 1,8 m, hvilket vil ske i gennemsnit hvert 20. år fra 2050.

Billede 1: Kortet viser Udbyhøj ved en havvandstand på 1,8 meter svarende til en 20 års hændelse i 2050.

Længere inde på fjordens sydside befinder byen Uggelhuse sig.

Ved en 20 års stormflodshændelse i 2050 vil en mindre del af Uggelhuse blive påvirket af en direkte oversvømmelse. Overfor Uggelhuse på fjordens nordlige side findes der et mindre sommerhusområde. Dette område er beliggende helt ud til fjorden, og flere af husene er tilpasset stormflod ved eksempelvis at være bygget på pontoner fæstet til pæle, således at husene kan bevæge sig opad med en stigende vandstand. Andre huse er klodset op, men risikere at blive oversvømmet ved selv mindre stormflodshændelser. Bag husene ligger et dige ind imod et pumpelag. En analyse af digehøjden viser, at vandet begynder at trænge ind over diget allerede ved 1,2-1,3 meters højde. Sommerhusområdet vil således befinde sig i en situation, hvor borgere og beredskabet m.m. vil være isoleret fra at kunne komme fra eller til området når vandstanden i fjorden når en vandstandsstigning på 1,2-1,3 meter over daglig vande.

Billede 2: Kortet viser Uggelhuse samt sommerhusområdet nord for fjorden ved en havvandstand på 1,8 meter svarende til en 20 års hændelse i 2050.

Hvad kan der gøres for at beskytte Udbyhøj, Uggelhuse og sommerhusområdet?

Foranstaltninger imod oversvømmelsestruslen vil eksempelvis være gennem beskyttelse med nye diger og forhøjelse af eksisterende diger i Udbyhøj og eventuelt i Uggelhuse. Sommerhusområdet, der ligger på fjordsiden af digerne kan ikke beskyttes ved hjælp af diger.

Mere radikale løsninger kunne være etablering af én eller to sluser i Randers Fjord.

Vandløb

Ved at sammenholde værdikortet med et oversvømmelseskort, der viser udbredelsen af oversvømmelser ved 1 meters vandstandsstigning i vandløbene, viser kortlægningen, at der er tre mindre byområder i det åbne land, der kan blive berørt af oversvømmelse. Det drejer sig om mindre områder i byerne Langå, Øster Tørslev og Spentrup, der alle er udsat i tilfælde af, at vandet i vandløbet stiger op til 1 meter. Kortlægningen viser imidlertid også, at der ikke umiddelbart er store ejendomsværdier truet i disse områder.

For Øster Tørslev og Spentrups vedkommende er det kommunens vurdering, at en vandstandsstigning på 1 meter er et meget usandsynligt scenarie. Risikoen for en vandstandsstigning på op til 1 meter i de mindre vandløb, er ikke stor. Lokalt er det topografien omkring vandløbet, oplandets størrelse, dræn, grøfter og rør, vandløbets fald og oplandets udnyttelse m.m., som er afgørende for hvor meget en bestemt nedbørshændelse vil medføre af vandstandsstigning. I en situation med et skybrud eller langvarigt nedbør i vandløbets opland, kan vandstanden i vandløbene stige meget hurtigt.

For Langå´s vedkommende så er en vandstandsstigning på 1 meter ikke så urealistisk i og med at den permanente havvandstandsstigning påvirker vandstanden i Gudenåen helt op til Langå, lægger man hertil en stigende vandstand fra vandløbet pga. øget nedbør kan de lavtliggende områder i Langå være i farezonen i situationer med ekstrem nedbør.

Billede 3: Kortet viser 1 meter vandløbsstigning ved Langå.