Miljøvurdering

Miljøvurderingsloven medfører, at der skal foretages en miljøscreening af affaldsplanen for vurdering af om planen vil kunne få væsentlige indvirkning på miljøet, som udløser krav om en egentlig miljøvurdering med tilhørende udarbejdelse af miljørapport.
Randers Kommune har foretaget en miljøscreening af forslag til Ressource- og affaldsplanen 2027. Screeningen er foretaget i henhold til Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020).
Randers Kommune har på baggrund af miljøscreeningen vurderet, at der ikke skal foretages en yderligere miljøvurdering af Ressource- og affaldsplanen 2027.