Temaer

Tema 1: Infrastruktur for den grønne omstilling

Vi skal skabe rammerne for, at der kan tænkes stort. Vores ressourceaftryk skal mindskes radikalt, vi skal have fokus på affaldshierarkiets øverste led - affaldsforebyggelse og direkte genbrug - og så skal vi tænke i kredsløb og værdibibeholdelse.
Genværket bliver centrum for disse værdier. Et handelssted, værksted og inspirationscenter for bæredygtighed, der bliver indgangen til genbrugspladsen i Randers. Genbrugspladserne opklassificeres med fokus på tilgængelighed, overskuelighed og direkte genbrug.

Tema 2: Affaldsforebyggelse

Hele verden er udfordret af stadig stigende affaldsmængder. Derfor er det nødvendigt at se på, hvordan vi reducerer mængden af affald. Vi skal forebygge og gribe ind, inden affaldet opstår. Vi vil realisere det igennem uddannelse i bæredygtighed, involvering af borgere mhp. at vi skal reparere og genbruge mere. Vi skal bekæmpe madspild, og herunder reducere mængden af husholdningsaffaldet.

Tema 3: Mere og bedre sortering der nytter

Selvom vi designer, producerer og forbruger efter cirkulære principper, opstår der stadig affald. Når affald ikke kan undgås, skal vi behandle det med en høj udnyttelse af materialerne.
Det gør vi bedst ved, at mere husholdningsaffald skal indsamles særskilt til genanvendelse. På den måde sikrer vi et godt udgangspunkt for en høj reel genanvendelse i god kvalitet. Udbud og indkøb, udrulningen af de 10 fraktioner skal danne grobund for en forbedret affaldshåndtering og sorteringseffektivitet hos både boliger og etageboliger.

Tema 4: Mere genanvendelse, mindre forbrænding

Affald skal først og fremmest undgås, og det der kan genanvendes skal genanvendes i stedet for at gå til forbrænding.
I 2030 skal genanvendelsen af husholdningsaffald nå 60%, jf. EU-målene og handlingsplan for cirkulær økonomi. Vi vil realisere det gennem en fokuseret indsats på de ti hentefraktioner; mad, metal, plast, tekstil, pap, papir, mad- og drikkekartoner og farligt affald.

Tema 5: Bæredygtig affaldsindsamling

I Randers Kommune kører skraldebilerne i dag på diesel. Det udleder både CO2, og kan virke støjende i bybilledet. I den kommende planperiode, vil vi både forskønne bybilledet, og gøre affaldsindsamlingen mindre støjende og mindre udledende af CO2.
Herunder skal etableringen af flere under- og nærgenbrugsstationer i midtbyen sikre færre kørsler i forbindelse med affaldsindsamlingen, samt mindske andelen af affaldsbeholdere i bybilledet.

Tema 6: Ressourceeffektive virksomheder

Det husholdningslignende affald fra erhverv indgår i EU-målene for genanvendelse i 2025, 2030 og 2035. For at bidrage til målopfyldelsen indføres der nationale sorteringskriterier og et styrket affaldstilsyn, hvilket skal understøtte, at mindre genanvendeligt affald forbrændes. I Randers vil vi støtte erhvervsvirksomheder gennem dialog og samarbejde, til at blive tilsluttet en affaldsordning, hvori de ti fraktioner sorteres.