Grundlag

Generelt om risikostyringsplaner

Ti områder i Danmark er udpeget som områder, hvor der er risiko for omfattende skader ved ekstreme oversvømmelser. De ti områder skal med baggrund i EU's oversvømmelsesdirektiv udarbejde risikostyringsplaner med det formål at fastsætte passende mål for styring af oversvømmelsesrisiciene med særligt vægt på at mindske de potentielle negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter.

De kystnære områder langs Randers Fjord inklusiv lavt beliggende områder i Randers by er ét af de ti udpegede områder. Der er fastsat to overordnede forudsætninger for udpegningen.

  • Den første er, at planlægning og styring af risikoen for oversvømmelser vedrører ekstreme oversvømmelser, som medfører omfattende skader.
  • Den anden forudsætning er, at oversvømmelser fra spildevandssystemer er udelukket som udpegningsgrundlag.

De kommuner der har et udpeget risikoområde skal senest den 22. oktober 2015 vedtage en risikostyringsplan for det udpegede risikoområde.

Risikokortlægning som grundlag for arbejdet med risikostyringsplaner

Grundlaget for risikostyringsplanen er den kortlægning med risikoanalyser som Miljøministeriet har udarbejdet og præsenteret som digitale kort på MiljøGIS. Zoom ind på kortet til fx Randers by. Find og tryk derefter på "Skift profil", vælg Randers Fjord. Herefter kan du aktivere en række forskellige kort med data.

Udover statens kortlægning tager denne plan afsæt i de planer for klimatilpasning, beredskab og anden relevant planlægning som kommunen allerede har. Planen har særlig vægt på elementerne forebyggelse, sikring og beredskab.

Risikostyringsplanen indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan den gennemføres, det vil sige en beskrivelse af prioriteringer og hvordan fremskridt vil blive overvåget. Endelig indeholder planen en oversigt over offentlig høring, screening for miljøvurdering og en fortegnelse over ansvarlige myndigheder.

Truet af oversvømmelse

Randers kommune er omgivet af vand fra fjorde og vandløb. Beliggenheden giver os udfordringer og en særlig forpligtelse til at være klar, når vandet truer.

Områderne langs Randers Fjord og Gudenåen ved Randers by er udpeget som ét af ti områder i Danmark, hvor en ekstrem oversvømmelse kan forvolde store skader og økonomiske tab. Som konsekvens heraf skal kommunen udarbejde en risikostyringsplan for de særligt oversvømmelsestruede områder langs kysten og i Randers by.

Nyttige links

EU's oversvømmelsesdirektiv og de ti udpegede risikoområder i Danmark.

Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner.